ธ.ก.ส. ผนึกกำลัง พพ.หนุนเกษตรกรใช้พลังงานทดแทน สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต

ธ.ก.ส. ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต พร้อมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ สถาบันเกษตรกรและธุรกิจชุมชนภายใต้โครงการประชารัฐสร้างไทย

วันนี้ (17 ธันวาคม 2562) ณ อาคาร 2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือว่าด้วยพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระหว่าง นายสมภพ รอดกลาง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกร ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ สถาบันเกษตรกรและธุรกิจชุมชนภายใต้โครงการประชารัฐสร้างไทย ให้มีการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก และพลังงานสะอาด รวมถึงการอนุรักษ์พลังงาน

นายสมภพ รอดกลาง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า การบูรณาการความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร ประชาชน และธุรกิจชุมชนภายใต้โครงการประชารัฐสร้างไทย หันมาเลือกใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก และพลังงานสะอาด แทนการใช้พลังงานจากน้ำมัน ก๊าซ และไฟฟ้า เพื่อเป็นการเพิ่มผลิตภาพทางการผลิต ช่วยลดต้นทุน ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการพัฒนาความรู้ซึ่งจะช่วยให้เกิดทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจได้ อีกทั้งสอดคล้องตามนโยบาย “ธ.ก.ส. Go Green” ที่ส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนในการปรับเปลี่ยนการผลิตให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย เช่น การผลิตอาหารปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและธุรกิจชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังร่วมส่งเสริมพัฒนาความรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยและสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศต่อไป 

นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดี พพ. กล่าวว่า พพ. มีภารกิจในการวิจัย ศึกษา พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานอย่างแพร่หลาย เช่น การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป ดังโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ในปี พ.ศ. 2562 นี้ พพ. ให้การสนับสนุน ร้อยละ 30 ของเงินลงทุนติดตั้งระบบฯ ผลปรากฏว่ามีผู้สมัครขอรับการสนับสนุนจำนวนมาก คิดเป็นพื้นที่ถึง 8,659.2 ตารางเมตร และมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 44 ราย พร้อมทั้งมาทำสัญญาใกล้เคียงกับแผนการสนับสนุนที่ พพ. ได้ตั้งไว้ เป็นพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร ยังมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพื้นที่ 75,000 ตารางเมตร ซึ่งจะดำเนินการสนับสนุนต่อเนื่องทุกปีจนถึง ปี พ.ศ. 2569

นอกจากนี้ พพ.ได้ดำเนินการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจการค้า และในส่วนภาคเกษตรกรรม พพ. ได้ดำเนินโครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม โดยสนับสนุนในด้านองค์ความรู้แก่เกษตรกรในการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และ การนำระบบ IoT มาใช้จัดการพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในฟาร์ม โดย พพ. ให้การสนับสนุนเงินลงทุนในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 40 สำหรับการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน โดยดำเนินการสาธิตไปแล้ว 19 ฟาร์ม และอยู่ระหว่างสาธิตเพิ่มเติมอีก 30 ฟาร์ม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร บุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการ SME ขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชน และธุรกิจชุมชน ภายใต้โครงการประชารัฐสร้างไทย สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการลงทุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ทั้งในรูปของสินเชื่อหรือเงินร่วมลงทุน