ธ.ก.ส. เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ภายใน 31 ธ.ค.62

ธ.ก.ส. พร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 จำนวน 500 บาท ต่อไร่ สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ ต่อครัวเรือน ตั้งเป้าหมายจ่ายได้ภายใน 31 ธันวาคม 2562 นี้ กว่า 20,000 ล้านบาท

นายศรายุทธ ยิ้มยวน

นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63 แก่เกษตรกรที่ลงทะเบียน

ผู้ปลูกข้าวนาปีกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและทำให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวและรักษาคุณภาพข้าว ในอัตราไร่ละ 500 บาท ตามพื้นที่ที่ปลูกข้าวจริงแต่ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ วงเงิน 25,793 ล้านบาท ซึ่ง ธ.ก.ส.ได้เริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรไปแล้วในวันแรกโอนไป 285,887 รายเป็นเงิน 1,537 ล้านบาท

กระบวนการและขั้นตอนการโอนเงินจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องให้ชัดเจน เพื่อมิให้มีการจ่ายเงินซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินผู้ประสบภัยธรรมชาติที่ได้รับการช่วยเหลือโครงการ  เยียวยาอื่นๆ เนื่องจากการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ธ.ก.ส.ทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย

โดยเกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี 2562 (รอบที่ 1) กับกรมส่งเสริมการเกษตร และหากไม่มีข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ และข้อมูลของทุกฝ่ายพร้อมตรงกัน จะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน 3 วัน

ซึ่งธนาคารคาดว่าจะเร่งทยอยโอนเงินให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวฯได้ 80% ของเป้าหมายทั้งหมด หรือประมาณ 20,000 ล้านบาท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นี้ ยกเว้นพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะทยอยจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

“ธ.ก.ส.พร้อมเร่งดำเนินการโอนเงินค่าเก็บเกี่ยวให้ได้ตามเป้าหมาย 20,000 ล้านบาท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นี้ โดยข้อมูลของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีดังกล่าวต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ และไม่ซ้ำซ้อนกับการได้รับค่าชดเชยจากโครงการนโยบายรัฐอื่นๆ เช่น โครงการเยียวยาเกษตรกรนาข้าวผู้ประสบภัยธรรมชาติ ซึ่งจ่ายชดเชยให้ไร่ละ 1,113 บาท ต่อไร่” นายศรายุทธ กล่าว