สศก. ระบุ ต้นปีหน้า ราคามะพร้าวยังสูงต่อเนื่อง จัดทัพลุยพื้นที่ประจวบฯ ชี้แจงต้นทุนมะพร้าว ด้านเกษตรกรเห็นพ้อง การคำนวณต้นทุน สศก. ละเอียดครบถ้วนจริง

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าว ภายใต้คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช เปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร. เฉลิมชัย    ศรีอ่อน) ได้มอบหมายให้ สศก. ลงพื้นที่แหล่งผลิตมะพร้าวที่สำคัญ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการจัดทำข้อมูลต้นทุนการผลิตมะพร้าวผลแก่ของ สศก. แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว โดย สศก. ได้จัดเวทีชี้แจงและตอบข้อสงสัยต่างๆ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ อำเภอบางสะพาน และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังรวมกว่า 60 ราย

นางอัญชนา ตราโช

การจัดเวทีชี้แจงครั้งนี้ สศก. โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศการเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี (สศท.10) ได้ชี้แจงถึงขั้นตอนและกระบวนการจัดทำข้อมูลต้นทุนการผลิตทางเศรษฐศาสตร์ ที่ได้คำนวณถึงปัจจัยค่าแรง/ค่าจ้าง ค่าวัสดุ ค่าเสียโอกาสของเงินลงทุน ค่าเช่าที่ดินต่อฤดูกาลผลิต และต้นทุนเฉลี่ยก่อนให้ผลผลิต ซึ่งในครั้งนี้ ได้มีการจัดเก็บและคำนวณต้นทุนการผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วม เพื่อให้เกษตรกรได้ทราบถึงต้นทุนต่อไร่ ต้นทุนรวมทั้งแปลง และต้นทุนต่อหน่วย สะท้อนไปถึงรายได้และผลตอบแทนในการผลิตสินค้าเกษตรของตนอย่างง่ายและรวดเร็ว

โอกาสนี้ กลุ่มเกษตรกรจากอำเภอบางสะพาน และอำเภอทับสะแก ได้ให้ความสนใจและซักถามถึงข้อสงสัยต่างๆ จนเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน รวมทั้งยังมีการยกตัวอย่างจริงจากข้อมูลของเกษตรกรที่มาร่วมรับฟังชี้แจง โดยทดลองคำนวณต้นทุนการผลิตมะพร้าวผลแก่ และคำนวณต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในรายที่ต้องการทราบให้เห็นทุกขั้นตอน ซึ่งกลุ่มเกษตรกรมีความเข้าใจ และเห็นพ้องกันว่า การคิดต้นทุนการผลิตของ สศก. นับว่ามีความละเอียดครบถ้วน ซึ่งเป็นประโยชน์ ใช้ในการวางแผนการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ในครั้งต่อไป

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

ด้าน นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ สศก. กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันประเทศไทย มีเนื้อที่ปลูกมะพร้าว (ยืนต้น) 828,614 ไร่ เนื้อที่ให้ผล 757,798 ไร่ ผลผลิต 856,920 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,131 กก./ไร่ โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเนื้อที่ปลูกมะพร้าว (ยืนต้น) 342,532 ไร่ (อันดับ 1 ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 41.34 ของเนื้อที่ปลูกมะพร้าวทั้งประเทศ) เนื้อที่ให้ผล 296,013 ไร่ ผลผลิต 318,592 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,076 กก./ไร่

สำหรับราคามะพร้าวผล (ใหญ่) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ ณ เดือนธันวาคม 2562 อยู่ผลละ 14.21 บาท เพิ่มสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่ราคาผลละ 5.14 บาท ส่วนราคามะพร้าวผล (คละ) เฉลี่ยที่ผลละ 9.48 บาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่ราคาผลละ 4.13 บาท ซึ่งนับว่าราคาเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 3 เท่า เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการใช้บริโภคภายในประเทศ และภาคอุตสาหกรรม ประกอบกับการบริหารการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศ ที่มุ่งเน้นความสมดุลของผลผลิตและความต้องการใช้ของผู้ประกอบการภายในประเทศ และเพื่อการส่งออกตั้งแต่ต้นปี 2562 จึงส่งผลให้ราคามะพร้าวที่เกษตรกรขายได้เพิ่มสูงขึ้นมาก โดยคาดว่า มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 ผลผลิตมะพร้าวจะยังคงออกตลาดค่อนข้างน้อย ราคามะพร้าวจึงยังอยู่ในเกณฑ์สูงต่อเนื่อง

สำหรับท่านที่สนใจข้อมูลการผลิตการตลาดมะพร้าว ราคาและต้นทุน สามารถสอบถามได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร โทร. (02) 561-2870 ในวันและเวลาราชการ