มนัญญา เยี่ยมสหกรณ์ในจังหวัดปัตตานี ส่งเสริมธุรกิจรวบรวมยางพารา

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร กรป.กลางมะปรางมันปัตตานี จำกัด ตำบลช้างไห้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมี นางรอชนานี สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปัตตานี บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการสหกรณ์และสมาชิก ให้การต้อนรับ

สหกรณ์การเกษตร กรป.กลางมะปรางมันปัตตานี จำกัด สมาชิก 556 คน ทุนดำเนินงาน 21,570,448 บาท ดำเนินงาน 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจเงินรับฝากจากสมาชิก ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และธุรกิจการรวบรวมน้ำยางสด โดยเป็นกลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่ยางพารา (Mega Farm Enterprise) โดยได้ดำเนินธุรกิจรวบรวมน้ำยางสด และยางก้อนถ้วย ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก และเกษตรกรอีกทางหนึ่ง

ในปี 2562 มีสมาชิกร่วมโครงการแปลงใหญ่ยางพารา 157 ราย เนื้อที่ 1,300 ไร่ ปริมาณการรวบรวม จำนวน 22.173 ตัน ซึ่งการทำแปลงใหญ่ยางพารา ช่วยให้เกษตรกรได้รวมกลุ่มกันผลิตยางพาราและรวบรวมผลผลิตจำหน่ายสู่ตลาด ช่วยลดต้นทุนของเกษตรกรและสร้างอำนาจในการต่อรอง ไม่ถูกกดราคา ทำให้ขายผลผลิตได้ราคาดี อนาคตอยู่ระหว่างเตรียมแผนสร้างศูนย์รวบรวมน้ำยางสดจากเกษตรกรในพื้นที่ โดยจะผลิตน้ำยางคุณภาพได้มาตรฐาน GMP และส่งจำหน่ายให้กับโรงงานแปรรูปโดยตรง ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วย

นอกจากนี้ ทางสหกรณ์ฯ ได้มีการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก เช่น การเลี้ยงโคเนื้อ เลี้ยงด้วงสาคู ทำอิฐบล็อก ทำลวดรองรับถ้วยน้ำยาง ทำส้มแขกแช่อิ่มอบแห่ง ชาส้มแขก ส้มแขกหยี ทุเรียนกวน และทำกล้วยเส้นปรุงรส โดยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ฯ ได้รับมาตรฐานการรับรองสินค้า เช่น มาตรฐาน อย. มาตรฐานฮาลาล มาตรฐาน มผช. และมาตรฐาน สมส. เป็นต้น มีช่องทางการจำหน่ายทั้งในจังหวัดปัตตานี และต่างจังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี ลำปาง และเชียงใหม่ มียอดจำหน่ายมากกว่า 800,000 บาท ต่อปี

ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตร กรป.กลางมะปรางมันปัตตานี จำกัด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการก่อสร้างศูนย์คัดแยกผลไม้ พร้อมอุปกรณ์ มูลค่า 5,034,000 บาท ซึ่งทางสหกรณ์ได้ใช้ประโยชน์ในการรวบรวมผลผลิตลองกอง มังคุดและผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ด้วย

โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พบปะเกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อให้กำลังใจ และเยี่ยมชมนิทรรศการการแปรรูปยางพารา การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยผสมใช้เอง นิทรรศการด้านสหกรณ์ และการจัดทำต้นทุนประกอบอาชีพของเกษตรกร

จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์และชาวบ้านในอำเภอโคกโพธิ์นำลูกหลานกลับบ้านเพื่อสานต่ออาชีพการเกษตร ซึ่งเป็นโครงการที่ท่านมนัญญามีดำริให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทำขึ้นเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักอาชีพการเกษตร ได้กลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อสานต่ออาชีพการเกษตรของครอบครัว และมีเวลาอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวมากยิ่งขึ้น โดยจะสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่มั่นคงให้กับคนรุ่นใหม่ และเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อบ่มเพาะอาชีพการเกษตรเพื่อให้เป็นเกษตรกรที่มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถกรอกใบสมัครผ่าน QR Code ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ www.cpd.go.th หรือทาง Line และ Facebook : กรมส่งเสริมสหกรณ์ – CPD สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (02) 281-3292 หรือที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ และสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2563 นี้ และจะประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 2 มีนาคม 2563