กยท. ชู ตลาดกลางยางพารา ผู้ขายได้ราคาเป็นธรรม ผู้ซื้อได้สินค้ามีคุณภาพมาตรฐาน

กยท. ชู ตลาดกลางยางพารา ผู้ขายได้ราคาเป็นธรรม ผู้ซื้อได้สินค้ามีคุณภาพมาตรฐาน

พร้อม เตรียมแนวทางพัฒนาตลาดยางกลางยางพาราเชื่อมโยงสู่ตลาดระดับสากล

การยางแห่งประเทศไทยชูตลาดกลางยางพารา เป็นตลาดซื้อขายยางที่มีระบบมาตรฐาน ทั้งการกำหนดราคารับซื้อยางด้วยความเป็นธรรม และคุณภาพสินค้าซึ่งผู้ซื้อยางในตลาดมั่นใจในการกระบวนการคัดแยกคุณภาพยาง พร้อมเตรียมวางแนวทางพัฒนาตลาดเชื่อมโยงเข้ากับตลาด RRM เพื่อยกระดับตลาดกลางยางพาราสู่สากล  

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบัน กยท. มีสำนักงานตลาดกลางยางพารา จำนวน 6 แห่ง ดำเนินการตามยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา พ.ศ. 2552 -2556 กลยุทธ์พัฒนาระบบตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันให้บริการตลาดซื้อขายยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันในระบบตลาดปัจจุบัน (Spot Market) และตลาดข้อตกลงส่งมอบจริง (Forward Market) ถือเป็นตลาดที่รวมผู้ขายเป็นจำนวนมากทำการซื้อขายยางหลายชนิดก็ได้ มีกฎระเบียบชัดเจนสำหรับผู้ซื้อ และผู้ขายต้องปฏิบัติตาม ส่วนตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (RRM) เป็นตลาดที่ลักษณะใกล้เคียงกับตลาดปลายทาง (Terminal) ซึ่งสินค้าในตลาด RRM ต้องเป็นสินค้ายางสำเร็จ มีการอัดเป็นก้อน หรือทำเป็นยางรมควันอัดก้อน พร้อมที่จะส่งสินค้าไปสู่ท่าเรือเมื่อมีการสั่งซื้อและทำสัญญาร่วมกัน ปัจจุบัน กยท. ได้ดำเนินการเชื่อมโยงตลาดท้องถิ่น และตลาดกลางยางพาราซึ่งเป็นตลาดค้าขายระหว่างเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และกลุ่มผู้ผลิต บริษัทผู้ส่งออกหรือแปรรูปเพื่อส่งออก ซึ่งจะสามารถทำการค้ากับบริษัทผู้ซื้อยางรายใหญ่ในต่างประเทศโดยตรง เช่น บริษัทล้อยางรายใหญ่ของโลก จึงเป็นการเชื่อมโยงให้เห็นว่าผลผลิตยางที่ออกมาจะต้องมีทางออกสู่ตลาดที่ชัดเจน

ดังนั้น แนวทางพัฒนาตลาดยางกลางยางพารา โดยการเชื่อมโยงตลาดกลางยางพาราเข้ากับตลาด RRM ซึ่งเป็นแนวทางที่ประเทศไทยทำร่วมกันกับอีก 2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติ โดยตลาด RRM เป็นตลาดรูปแบบ spot trading เป็นตลาดซื้อขายจริงและส่งมอบจริง ตลาดแรกของโลก สินค้าที่จะเพิ่มเติมลงในในระบบซื้อขายตลาด RRM นอกเหนือจากยางแท่ง และยางแผ่น คือ น้ำยาง เพราะน้ำยางจะสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการใช้จริง และสะท้อนตัวราคาได้ในอนาคต ซึ่งเป็นผลดีต่อเกษตรกรอย่างแน่นอน ทั้งนี้ ตลาดกลางยางพาราจะต้องดำเนินการรับซื้อยางแผ่นรมควันอัดก้อนหรือยางลูกขุนด้วย นอกเหนือไปจากการรับซื้อยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันอย่างในปัจจุบัน หรืออาจเป็นการส่งยางในตลาดกลางไปยังโรงรมใกล้เคียงเพื่ออัดก้อนเป็นยางลูกขุนก็จะสามารถเข้าไปเป็นสินค้าในตลาดปลายทาง(Terminal) อย่างตลาด RRM ได้ นอกเหนือไปจากนี้ กยท. ยังมีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรที่มีโรงงานรมควันและอัดก้อนเป็นยางลูกขุนผ่านมาตรฐาน GMP เพื่อให้สามารถนำยางเข้าไปขายในระบบตลาด RRM ได้

“สำหรับตลาดกลางยางพาราเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง  โดยตลาดกลางยางพาราถือได้ว่าเป็นตลาดที่มีระบบการซื้อขายซึ่งมีมาตรฐานและเปิดให้มีการแข่งขันได้อย่างเสรี ทั้งนี้การที่มีตลาดกลางยางพาราตั้งอยู่ในพื้นที่ปลูกยางและมีเกษตรกรประกอบอาชีพทำสวนยางสวนยางจำนวนมาก จะถือเป็นการช่วยยกระดับราคายางในตลาดท้องถิ่นให้สูงขึ้น เนื่องจากมีตลาดท้องถิ่นหลายๆ แห่ง ที่ใช้ราคาของตลาดกลางยางพาราเป็นราคาอ้างอิงในการตั้งราคา ซึ่งเป็นผลดีต่อเกษตรกรที่จะสามารถขายผลผลิตยางพาราได้ในราคาที่เป็นธรรม ไม่ถูกกดราคาจากบริษัทรับซื้อยางรายย่อยๆ ในท้องถิ่น ยกระดับมูลค่าเพิ่มที่เกษตรกรจะได้รับจากการขายยาง ในขณะที่ผู้ซื้อยางที่เข้ามาประมูลยางจากตลาดกลางจะได้สินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เนื่องจากตลาดกลางยางพาราจะคัดคุณภาพยางโดยแบ่งชั้นคุณภาพยางเป็นมาตรฐานที่ชัดเจน” ดร.ธีธัช กล่าว

ผู้ว่าการ กยท. กล่าวเพิ่มเติมว่า กยท. มีแนวโน้มในการขยายการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราภาคเหนือ ซึ่งภาคเหนือเป็นพื้นที่ปลูกยางใหม่ของไทย ประมาณ 789,762 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 113,012 ตันต่อปี และมีกลุ่มหรือสถาบันเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ทั้งสิ้น 55 แห่ง ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ภาคเหนือเผชิญกับสภาพปัญหาด้านราคา ซึ่งเกษตรกรจะจะขายยางได้ราคาต่ำกว่าภาคอื่นๆ ในขณะเดียวกัน หากสถานการณ์ราคายางตกต่ำ ก็ประสบกับขาดจุดรับซื้อผลผลิต ไม่สามารถขายผลผลิตได้ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ กยท. เห็นว่าการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราภาคเหนือ เป็นการพัฒนาห่วงโซ่ยางพาราของพื้นที่ให้เป็นระบบ และเป็นธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย