สสก. 3 ระยอง นำสื่อมวลชนชมความสำเร็จ “วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขนุน ตำบลหนองเหียง” ชูเป็นขนุน GI อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง (สสก.3) นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมความสำเร็จขนุนแปลงใหญ่ ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี หนึ่งในวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยยึดหลักตลาดนำการเกษตรอย่างครบวงจร ส่งออกจีน และยุโรป สร้างรายได้แก่ชุมชน เตรียมขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ขนุนหนองเหียง

นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง (สสก.3) เปิดเผยว่า อำเภอพนัสนิคม มีเกษตรกรผู้ปลูกขนุนในพื้นที่เกือบทุกตำบล และปลูกมากในพื้นที่ตำบลหนองเหียง โดยปลูกอย่างจริงจังเป็นอาชีพสามารถส่งจำหน่ายเป็นรายได้หลักและรายได้เสริมเป็นอย่างดี ที่สำคัญเป็นขนุนคุณภาพ ตั้งแต่ขนาด ปริมาณ เนื้อผิว และรสชาติ เป็นที่ยอมรับของตลาด เกษตรกรมีการจัดการด้านการตลาดอย่างเด่นชัด ผลผลิตส่วนใหญ่ส่งออกต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบผลสดและแบบแกะเนื้อแช่แข็ง ส่วนผลอ่อนขนาดเล็กที่ไม่ได้คุณภาพจะนำมาแปรรูป โดยผลสุกได้นำมาแปรรูป อาทิ ขนุนลอยแก้ว ขนุนเชื่อมอบแห้ง แยมขนุน เป็นต้น ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างมาก

“สสก.3 จังหวัดระยอง จึงส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมา เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมในด้านต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ ในรูปแบบกลุ่ม “ขนุนแปลงใหญ่ตำบลหนองเหียง” อำเภอพนัสนิคม โดยได้รวมกลุ่มแปลงใหญ่ขนุนถ่ายทอดความรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน 74 ราย พื้นที่ 749 ไร่ และให้ผลผลิต 674 ไร่ โดยมี นายสมจิตร พรมมะเสน เป็นประธาน กลุ่มขนุนแปลงใหญ่ตำบลหนองเหียง จะเป็นศูนย์กลางของชาวสวนในด้านการผลิตและการตลาด รวมทั้งเป็นจุดสาธิตเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขนุน มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตขนุนคุณภาพเพื่อการส่งออก มีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ การจัดการระบบน้ำ และการบริหารจัดการ ในระบบ GAP เป็นต้น มีการดำเนินการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ในระดับตำบล อำเภอ จังหวัดและเขต ตลอดจนจากหน่วยงานภาคีต่างๆ “นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ กล่าว

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่า ปัจจุบัน กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้สนับสนุนให้กลุ่มนี้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขนุนตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม มีการบริหารจัดการภายใต้คณะกรรมการดำเนินงานมีการแบ่งฝ่ายแบ่งหน้าที่รับผิดชอบการทำงานกันอย่างชัดเจน

มีการจัดตั้งกลุ่ม มีคณะกรรมการแต่ละกลุ่มเพื่อทำงานเชื่อมโยงเครือข่ายซึ่งกันและกัน มีการบริหารจัดการร่วมกันตั้งแต่การผลิตจนถึงการแปรรูปและการตลาด มีการจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการผลิตขนุนคุณภาพ โดยใช้แปลงของ นายประสิทธิ์ พรหมจันทร์ ในพื้นที่ 20 ไร่ เป็นแปลงเรียนรู้ด้านการผลิตขนุนคุณภาพส่งออก ด้วยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้ คือ ไม่ลงทุนเกินความสามารถของตนเอง ทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รู้จักพอประมาณ ทำการผลิตตามความต้องการของตลาด โดยภายในแปลงเรียนรู้จะมีแปลงสาธิตหลายอย่างด้วยกัน เช่น สาธิตการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การวางระบบน้ำแบบประหยัดน้ำ การบริหารจัดการสวนที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม การผลิตพืชตามหลัก GAP ฯลฯ ปัจจุบัน เป็นแหล่งศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกรในพื้นที่และเกษตรกรภายนอกซึ่งได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องตลอดมา

นอกจากนี้ ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ยังได้จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรสมาชิกขนุนแปลงใหญ่ ตำบลหนองเหียง ในการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กลุ่มวิสาหกิจชมชนแปลงใหญ่ขนุน ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคณะทำงานเพื่อเป็นข้อมูลทำคำขอฯ ส่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป จากความสำเร็จดังกล่าว ยังผลให้ปัจจุบันมีแนวโน้มเกษตรกรผู้สนใจและเตรียมพร้อมเข้าร่วมกลุ่มแปลงใหญ่ขนุนอีกหลายราย ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการรวมกลุ่มใหญ่ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรผู้ปลูกขนุนทั้งหมดในอำเภอพนัสนิคมต่อไป

“และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขนุนของเกษตรกรกลุ่มขนุนแปลงใหญ่ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม ได้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง ทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จึงได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) ดูงานบริหารจัดการสินค้าเกษตร โดยยึดหลักการตลาดนำการเกษตร และสร้างรายได้แก่เกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขนุน ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ขึ้น ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลการดำเนินงานและความสำเร็จในการดำเนินงานของกลุ่มขนุนแปลงใหญ่ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จะได้รับการเผยแพร่สู่การรับรู้ของสังคมอย่างกว้างขวาง อันจะยังมาซึ่งรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น” นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง (สสก.3 ) กล่าว