กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมมาตรการขับเคลื่อน มั่นใจ ช่วยรักษาระดับรายได้ครัวเรือนเกษตรกร

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตร พบว่า ปี 2562 อยู่ที่ 269,449 บาท ต่อครัวเรือน ต่อปี แบ่งเป็น รายได้เงินสดสุทธิเกษตร 78,604 บาท (ร้อยละ 30) และรายได้เงินสดนอกเกษตร 190,845 บาท (ร้อยละ 70) ซึ่งภาพรวมรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนในปี 2562 เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 9.02 จากปี 2561 ซึ่งมีรายได้ 247,150 บาท ต่อครัวเรือน ต่อปี

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

ขณะที่หนี้สินครัวเรือนเกษตร ปี 2562 อยู่ที่ 221,490 บาท ต่อครัวเรือน ต่อปี โดยหนี้สินส่วนใหญ่ร้อยละ 55 กู้มาเพื่อการเกษตร และร้อยละ 45 กู้เพื่อนอกการเกษตร ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการซื้อทรัพย์สิน เช่น บ้าน/ที่ดิน/และทรัพย์สินอื่นๆ นอกการเกษตร และส่วนหนึ่งมาจากการเข้าถึงสินเชื่อที่ง่ายขึ้นเพื่อใช้สำหรับการลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ของเกษตรกร โดยเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการบริโภค 182,034 บาท ต่อครัวเรือน ต่อปี พบว่า ครัวเรือนเกษตรจะยังมีเงินสดคงเหลือ 87,414 บาท ต่อครัวเรือน ต่อปี (เพิ่มขึ้นร้อยละ 21) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่ ยังมีความสามารถในการชำระคืนหนี้สินอยู่

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

สำหรับปี 2563 สศก. คาดว่าสภาวการณ์และปัจจัยต่างๆ อาจส่งผลกระทบและท้าทายต่อการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยในหลายประเด็น ซึ่งภาครัฐมีมาตรการในการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการรักษาระดับรายได้ของเกษตรกรให้เพียงพอ อาทิ โครงการประกันรายได้เกษตรกรใน 5 สินค้าหลักสำคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งครอบคลุมครัวเรือนเกษตรกรกว่า 6.8 ล้านครัวเรือน การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนที่มีสินค้าเกษตรเป็นวัตถุดิบ และการบริหารจัดการสินค้าอื่นๆ ด้วย นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ยังได้เร่งแผนการขับเคลื่อนภาคการเกษตร ปี 2563 ซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานได้เดินหน้าขับเคลื่อนแล้วทันที ได้แก่ การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบในช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึง การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วลิสง และถั่วเขียว ซึ่งตลาดยังมีความต้องการสูง การปฏิบัติการฝนหลวง อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการจ้างงานในช่วงฤดูแล้ง 41,000 อัตราของกรมชลประทาน และการขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 40,000 บ่อ สำหรับใช้ในการเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝนต่อไป

รายได้-รายจ่าย และหนี้สินของครัวเรือนเกษตร

หน่วย : บาท ต่อครัวเรือน ต่อปี

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
1. รายได้เงินสดเกษตร 160,932 197,373 204,066
   –  พืช (ร้อยละ) 73.23 73.73 75.80
   –  สัตว์ (ร้อยละ) 22.65 24.18 21.22
   –  อื่นๆ (ร้อยละ) 4.12 2.09 2.98
2. รายจ่ายเงินสดเกษตร 101,957 122,890 125,462
3. รายได้เงินสดสุทธิเกษตร (1-2) 58,975 74,483 78,604
4. รายได้เงินสดนอกเกษตร 148,346 172,667 190,845
5. รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน (3+4) 207,321 247,150 269,449
6. การอุปโภค-บริโภค 141,221 175,094 182,034
7. หนี้สินครัวเรือน (บาท ต่อครัวเรือน) 123,454 150,636 221,490
    7.1 ในเกษตร (ร้อยละ) 54.96 56.90 55.44
    7.2 นอกเกษตร (ร้อยละ) 45.04 43.10 44.56
         – เพื่อการศึกษา (ร้อยละ) 4.62 4.75 5.23
         – เพื่ออุปโภคบริโภค (ร้อยละ) 31.66 36.98 25.87
         – บ้าน-ที่ดิน/ทรัพย์สินอื่นๆ นอกเกษตร (ร้อยละ) 63.72 58.27 68.91
               รวม 100.00 100.00 100.00
8. เงินสดคงเหลือก่อนชำระหนี้ (5-6) 66,100 72,056 87,414