เกษตรปราจีนบุรี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ Field day พร้อมจัดผสมเกสรดอกทุเรียน ณ ศพก.เมืองปราจีนฯ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี พร้อม    เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมจัดงานและให้บริการแก่เกษตรกรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี

การจัดงานในวันนี้ จัดโดยความร่วมมือของสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี โดยมีหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้บริการดังกล่าว ซึ่งได้ร่วมมือกันถ่ายทอดความรู้ และบริการต่างๆ เช่น การใช้กับดักแมลงวันผลไม้ การใช้สารชีวภัณฑ์ การรณรงค์หยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร เป็นต้น รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าเกษตรต่างๆ โดยเกษตรกร และได้แบ่งสถานีการเรียนรู้ออกเป็น 5 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 1 การตัดแต่งผลและการเตรียมการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน สถานีที่ 2 การจัดการดินและปุ๋ย สถานีที่ 3 การพัฒนาคุณภาพตามระบบ GAP สถานีที่ 4 การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน และสถานีที่ 5 เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ได้มีกิจกรรมสาธิตให้เห็นของจริงโดยการจัดกิจกรรมผสมเกสรดอกทุเรียน พร้อมเปิดจองต้นทุเรียน ติดตามผลทางแอปพลิเคชันตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยว ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และเกษตรกรพร้อมจะนำความรู้และบริการที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในอาชีพของตนต่อไป