ศรีสะเกษ ทุ่ม 100 ล. หนุนเลี้ยงโคนม-เนื้อ

นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาที่ไม่เหมาะสม ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ โดยการเลี้ยงโคเนื้อตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีแปลงใหญ่ปศุสัตว์ จำนวน 4 แปลง แบ่งเป็นแปลงใหญ่โคเนื้อ จำนวน 2 แปลง และแปลงใหญ่โคนมอีก จำนวน 2 แปลง การรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ลดต้นทุนการผลิต มี ปศุสัตว์อำเภอ เป็นผู้จัดการแปลง มีอาสาสมัครปศุสัตว์ มาช่วยให้ความรู้เรื่องของโรคต่างๆ การฉีดวัคซีน และให้ความรู้ในการเลี้ยงแก่เกษตรกร จะตอบโจทย์ในการเปลี่ยนอาชีพได้เป็นอย่างดี

ในปี 2560 สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 6 ล้านบาท และในงบประมาณ 4 พันกว่าล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบให้กับกลุ่มจังหวัดเจริญธานีศรีโสธร แยกเป็นการส่งเสริมเลี้ยงโคเนื้อ จำนวนกว่า 100 ล้านบาท ขอเชิญชวนเกษตรกรชาวจังหวัดศรีสะเกษ ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาที่ไม่เหมาะสม และหันมาเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด