บจธ. ชวนองค์กรชุมชน ส่งตัวแทนเข้าคัดเลือก ผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการสถาบัน ฯ

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เปิดเผยว่า เนื่องจากตำแหน่งผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน จะหมดวาระลง  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)  หรือ บจธ.  จึงได้ประกาศรับสมัครรับสมัครผู้แทนองค์กรชุมชน จำนวน 2 ตำแหน่ง  คุณสมบัติของผู้รับการเสนอชื่อ ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์  และไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์  ต้องเป็นผู้แทนองค์กรชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ- ความสามารถ ในงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการและวัตถุประสงค์ของสถาบัน  และไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

มจธ.1

สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง  ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง  หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน ฯ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่ทำกับสถาบันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม องค์กรชุมชนที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร บจธ. 1 และ แบบ บจธ. 2 ได้ที่เวบไซต์ www.labai.or.th

โดยจะต้องแสดงความประสงค์โดยการยื่นเอกสารตามที่คณะอนุกรรมการสรรหากำหนดให้ครบถ้วนในคราวเดียว  ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2563  ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  โดยจ่าหน้าซองถึง สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน) เลขที่ 210 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ชั้น 9  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานครฯ 10400 โทรศัพท์ ๆ 02 – 2781244  ต่อ 421