กยท. จับมือ ร.พ.รามาธิบดี ลงนาม MOU ด้านงานวิจัยพัฒนา ดึงผลิตภัณฑ์ยางพาราสู่แบบจำลองการเรียนการสอนในวงการแพทย์

วันนี้ (3 มี.ค. 63) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัยและพัฒนายางพาราสู่แบบจำลองทางการแพทย์ ต่อยอดโมเดลผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็นสื่อการเรียนการสอนในวงการแพทย์ หนุนเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศมากยิ่งขึ้นฯ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์ราคายางพาราที่มีความผันผวน  ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง รัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายด้านยางพาราที่สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมถึงผลักดันให้เกิดการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า ได้แก่ นโยบายการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการทำถนน การแปรรูปยางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หมอน ที่นอนยางพารา หรือแผ่นปูพื้นยางพารา เป็นต้น

นายประพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) องค์กรกลางดูแลและบริหารจัดการยางพาราไทยทั้งระบบอย่างครบวงจร จึงมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาด้านยางพารา โดยเฉพาะการนำยางพารามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง ให้ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการใช้ยางในหลากหลายรูปแบบ ในปีงบประมาณ 2563 ได้มอบนโยบายบริหารงานแก่ กยท. โดยเน้นการบริหารจัดการและใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการสนับสนุนงานด้านวิจัย ค้นคว้าทดลอง การสร้างนวัตกรรม สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และช่องทางการใช้ เพื่อให้เกิดความต้องการนำยางพาราไปใช้เป็นวัสดุหรือองค์ประกอบของสินค้าอุปโภคต่างๆ อีกด้วย

นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจาก กยท. กล่าวเสริมว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนายางพาราสู่แบบจำลองสื่อการเรียนการสอนทางการแพทย์ในครั้งนี้ ก่อให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัยพัฒนา สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อทางการแพทย์ และต่อนักวิจัยในการพัฒนางานวิจัยและสร้างเครือข่ายงานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ของบุคลากรทั้งสองฝ่าย อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศอีกด้วย

ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจในการให้บริการรักษาพยาบาล พันธกิจในฐานะโรงเรียนแพทย์ และพันธกิจในด้านการทำวิจัยทางการแพทย์ ซึ่งในกระบวนการทำงานด้านวิจัย ได้มีความร่วมมือกันในการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ มาโดยตลอด เพื่อสร้างเป็นนวัตกรรมผลงานสำหรับใช้ในผู้ป่วย ซึ่งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาสร้างแพทย์นวัตกรขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างผลงานนวัตกรรมกับองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์เข้าด้วยกัน

“การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กับ การยางแห่งประเทศไทย ในครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาและร่วมสร้างผลงานนวัตกรรมจากยางพาราสู่การแพทย์เป็นอย่างดี โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสำคัญ”

 

บทความก่อนหน้านี้เกษตรอำเภอเมืองกระบี่ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2563
บทความถัดไปเปิดโครงการ สวนป๋วย “ธรรมศาสตร์ทำนา สวนหลังคาลอยฟ้า”