กศน. จัดอบรมทำเจลล้างมือ ป้องกันเชื้อไวรัส

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและการป้องกันโรคสายพันธุ์ใหม่ เป็นการพัฒนาการครูให้สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้เรียนและประชาชนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาวะและการป้องกันโรคสายพันธุ์ใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณภคภัทร แก้วมีศรี รองผู้อำนวยการ สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและป้องกันโรคสายพันธุ์ใหม่ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย (ท้องฟ้าจำลอง) กรุงเทพมหานคร

คุณภคภัทร แก้วมีศรี

โดยจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่แพร่ระบาดหนักในประเทศจีนและอีกกว่า 26 ประเทศทั่วโลก ส่งผลให้คนไทยเป็นอีกประเทศที่เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา อีกทั้งเจลล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันโรคกำลังเป็นที่ต้องการจำนวนมาก จนเกิดปัญหาเรื่องสินค้าขาดตลาด จึงได้จัดการอบรมตามนโยบายของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร ดำเนินการให้ความรู้ครู กศน. ในสังกัด กศน. กรุงเทพมหานคร ในการสร้างเสริมสุขภาวะและป้องกันโรคสายพันธุ์ใหม่และการทำเจลล้างมือได้ด้วยตนเองที่บ้าน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเจลล้างมือขาดตลาดและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ดร.ปาน กิมปี

สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร ในฐานะที่เป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุนในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้สถานศึกษาในสังกัด เล็งเห็นความสำคัญ จึงจัดให้มีการอบรมให้ความรักเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะและการป้องกันโรคสายพันธุ์ใหม่ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งนำไปจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาและประชาชน ให้สามารถดูแลและป้องกันตนเองจากโรคต่างๆ การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้อบรม จำนวนทั้งสิ้น ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ครู กศน. และเจ้าหน้าที่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปาน กิมปี นักวิจัยอิสระ และ คุณสุบงกช ทรัพย์แตง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร สำนักเทคโนโลยีชุมชนกรมวิทยาศาสตร์บริการ

คุณสุบงกช ทรัพย์แตง

ทั้งนี้ การอบรมได้ใช้เวลาอันมีค่าอย่างคุ้มค่าที่สุด ไม่ใช่เพียงเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อให้ทำหน้าที่ของครู นำความรู้ไปออกแบบและพัฒนาการจัดการกระบวนการสอนให้เหมาะสมต่อผู้เรียน กศน. และประชาชนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

ป้ายไวนิล
ขั้นตอนการทำเจล