ปราจีนบุรี เสริมความรู้ พร้อมเริ่มต้นสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ เกษตรกรสนใจรับบริการทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรการผลิตมะม่วงนอกฤดูบ้านมาบเหียง ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดย นายบุญส่ง ศรีเจริญธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิกรมประมง เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดมะม่วง และแข่งขันกินข้าวเหนียวมะม่วง รวมทั้งมอบพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หรือที่เรียกว่า งานวัน Field Day เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาด ข้อมูลข่าวสาร การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ การจัดงาน Field day จังหวัดปราจีนบุรี ได้ใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรการผลิตมะม่วงนอกฤดูบ้านมาบเหียง ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ ซึ่งเป็นศูนย์เครือข่ายภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นสถานที่จัดงานและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ที่มีเกษตรกรผู้นำเป็นผู้บริหารจัดการภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดงาน Field day จึงเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ที่เหมาะสมของเกษตรกร

สำหรับการจัดงานวัน Field Day ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรการผลิตมะม่วงนอกฤดูบ้านมาบเหียง ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี มีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะม่วง จำนวน 5 สถานี เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ ดังนี้


1. สถานี “เพาะ” เพาะพันธุ์เอง…ต้นทุนน่ารัก โดย นายสุริยา พรมมา เกษตรกรผู้นำ
2. สถานี “หมัก” หมักบ่ม…สะสมของดีไว้ โดย นายสุรชัย จำจด เกษตรกรผู้นำ
3. สถานี “ใส่” เลือกใส่ปุ๋ยให้พอดี…อย่างใส่ใจ โดย นายปรีชา พันธ์มาก เกษตรกรผู้นำ
4. สถานี “Fight” ดูแลป้องกันไว้…ศัตรูไม่ได้แอ้ม โดย นายสายนที ธรรมมะ Young Smart Farmer
5. สถานี “แซม” ปลูกหลายอย่างแซมกันไว้…รายได้เพิ่ม โดย นายสงคราม ธรรมมะ ประธาน ศพก. เครือข่าย

อีกทั้ง ยังมีการสาธิตการผสมปุ๋ยใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดิน การให้บริการด้านการเกษตร การจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน กิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ Smart Farmer/Young Smart Farmer โดยมีเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานและรับบริการทางการเกษตรกว่า 300 คน