มร.ชร. ผนึกชุมชนฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ พัฒนาเศรษฐกิจ-ยกระดับคุณภาพชีวิตคู่สิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา ผอ.สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) กล่าวถึงการดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่ชุมชนต้นน้ำพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่ง มร.ชร. ร่วมกับวัดดอยอินทรีย์จัดทำขึ้น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนเข้มแข็ง โดยการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อม ว่าโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาพื้นที่ป่าของจังหวัดเชียงราย ที่เป็นแหล่งน้ำกก ทั้งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำโขงตอนเหนือ และแม่น้ำลาว ให้เป็นแม่น้ำสายหลักที่มีน้ำอยู่ตลอดปี มร.ชร. เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และจากการสำรวจพบว่าต้นน้ำกำลังถูกทำลายไปมากกว่า 10 ขุนเขา จาก 20 ขุนเขา ปริมาณน้ำลดลงทุกวัน จึงเป็นโอกาสดีที่นักวิชาการ มร.ชร. ได้เข้าร่วมกับวัดดอยอินทรีย์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพื้นที่ป่าให้เป็นต้นน้ำต่อไป

“โครงการนี้เริ่มจากมหาวิทยาลัยเสนอโครงการผ่าน ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี แล้วนำเสนอจังหวัดเชียงราย ทางจังหวัดเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีจึงเสนอไปยังรัฐบาล ซึ่งเห็นชอบว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ตรงกับสิ่งที่รัฐบาลต้องการ จึงได้อนุมัติงบประมาณดำเนินการอย่างเร่งด่วนในปี 2561 ซึ่งจะมีโครงการย่อยๆ อีกหลายโครงการที่จะเป็นประโยชน์กับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและประชาชนแน่นอน” ผศ.ดร.สุทธิพรกล่าว

ผอ.สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจพลังงานฯ มร.ชร. กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันป่าไม้บนภูเขาบริเวณวัดดอยอินทรีย์ถูกทำลายไปมาก ทำให้แหล่งต้นน้ำกกบางส่วนเหือดแห้ง ขณะที่ยังมีการบุกรุกป่าเพื่อทำไร่ข้าวโพดเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โครงการจะให้ชาวบ้านร่วมกันปลูกต้นเก๊กฮวยเป็นพืชเศรษฐกิจทดแทนข้าวโพด ซึ่งเป็นพันธุ์ที่วิจัยโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติว่าเหมาะสมกับพื้นที่โดยไม่ต้องใช้สารเคมี ทั้งนี้โครงการจะรับซื้อผลผลิตทั้งหมด เป็นการส่งเสริมรายได้ของชุมชน ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และปลูกพืชเศรษฐกิจตามแนวทางเกษตรยั่งยืนและเกษตรอินทรีย์ พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งยังสามารถทำฝายเก็บกักน้ำเป็นพลังในการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ด้วย

 

ขอบคุณข้อมูล หนังสือพิมพ์ข่าวสด