เกษตรน้ำปาดเตือนภัยจากไฟไหม้

ในช่วงนี้สภาพอากาศแล้งและแห้ง  ปริมาณน้ำจากธรรมชาติเหลือน้อยมักเกิดไฟไหม้จะทำความเสียหายอย่างมากมาย  ทั้งทรัพย์สิน ของมีค่า และมีอันตรายถึงชีวิต  เกษตรอำเภอน้ำปาดแนะนำให้ระวังการเผาไหม้ต่าง ๆ การกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไฟ และให้เตรียมน้ำสำรองไว้สำหรับใช้ประโยชน์ในการลดปัญหาจากไฟไหม้

นายอดุลย์ศักดิ์  ไชยราช  เกษตรอำเภอน้ำปาด  แจ้งว่า  ในระยะที่เกิดความแห้งแล้งมาก  ความชื้นในอากาศมีน้อย  ทำให้เกิดการเผาไหม้เศษสิ่งวัสดุต่าง ๆ ได้ง่าย และลุกลามขยายเป็นภัยอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นบริเวณกว้าง  มักจะเกิดอัคคีภัย ไฟไหม้ป่า ไหม้สวนไร่นา ยุ้งฉาง  โรงเรือน และบ้านเรือน  พบเป็นข่าวและเห็นอยู่ทั่วไปในระยะนี้  สาเหตุมาจากเกิดการเผาไหม้วัสดุที่แห้งติดไฟ  อากาศที่ร้อนและแห้งอยู่แล้วเป็นตัวเสริมเร่งให้เกิดการลุกไหม้รวดเร็วและมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะขอให้ทุกคนช่วยกันจัดหาน้ำสำรองไว้  เพื่อบรรเทาปัญหาไฟไหม้ รณรงค์ช่วยกันหยุดการเผาเศษพืช วัสดุต่าง ๆ เช่น เศษใบไม้  ขยะมูลฝอย  หลีกเลี่ยงการสะสมเศษวัสดุที่ติดไฟง่ายไว้ในปริมาณที่มาก ความรุนแรงจะเกิดขึ้นมากถ้ามีการเผาไหม้เกิดขึ้น  และช่วยกันปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนหยุดเผาวัสดุทางการเกษตร  วัชพืช ตอซัง เปลือก กิ่ง ก้าน ใบพืช  ให้ใช้วิธีไถกลบ หรือทำปุ๋ยหมักไว้ใช้ประโยชน์ ป้องกันเก็บรักษาวัสดุสิ่งของที่ไวไฟ ให้ไว้ในที่ปลอดภัย เช่นถังแก็ส กระป๋องสเปรย์ต่างๆ ไฟแช็ค การช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและสำรองน้ำไว้ดับไฟในกรณีฉุกเฉิน น้ำที่มีอยู่ในบ่อปลา ถ้าไม่จำเป็นจริง ๆ ขออย่าสูบหรือระบายทิ้งเพื่อจับปลาที่เลี้ยงไว้  ให้หาวิธีอื่นจับปลาไปขายเป็นรายได้  เหลือน้ำไว้ใช้ประโยชน์จะดีมากกว่า การสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการปลูกพืช ควรมีความพอเหมาะพอดีกับพืชนั้น ให้เพียงแค่ประโยชน์ที่พืชต้องการใช้ หรือพืชบางชนิดต้องการเพื่อการอยู่รอดเท่านั้น พยายามช่วยกันเก็บรักษาน้ำที่มีอยู่ แบ่งปันน้ำใช้ และร่วมมือกับทางราชการ หรือองค์กรที่มีหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ประชาชนในพื้นที่ด้วย.