สมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย สนับสนุนเงิน ซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบเงินสนับสนุน เพื่อจัดซื้อเตียงผู้ป่วยจำนวน 1 เตียง มูลค่า 33,000 บาท และชุด PPE จำนวน 20 ชุด มูลค่า 7,800 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 40,000 บาท (สี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ให้กับ โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 16 แห่ง ในจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความพร้อมของโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนในชุมชน สร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และปลูกฝังจิตสาธารณะให้เกิดกับองค์กรที่มีต่อสังคม ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รายชื่อโรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 16 แห่งในจังหวัดสงขลา รับมอบเงินสนับสนุน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19 ประกอบด้วย โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่โรงพยาบาลจะนะ โรงพยาบาลบางกล่ำ โรงพยาบาลรัตภูมิ โรงพยาบาลเทพา โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินินาถ อำเภอนาทวี โรงพยาบาลระโนด โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ โรงพยาบาลสะเดา โรงพยาบาลสิงหนคร โรงพยาบาลควนเนียง โรงพยาบาลสะน้ำย้อย โรงพยาบาลนาหม่อม โรงพยาบาลสทิงพระ