สวก.ดึง”นวัตกรรม”ขับเคลื่อนงานวิจัย

สวก.โชว์ “นวัตกรรม” ขับเคลื่อนงานวิจัยเกษตร หนุน “ไทยแลนด์ 4.0” ดันงานวิจัยจากหิ้งสู่ผู้ใช้จริง ดึงภาคเอกชนหันมาใช้เทคโนโลยีจากงานนวัตกรรมของนักวิจัยไทยสู่เชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงโครงการการขับเคลื่อนงานวิจัยการเกษตร สู่ไทยแลนด์ 4.0 ว่า ในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 นั้น สิ่งหนึ่งที่จะช่วยในการขับเคลื่อน คือ นวัตกรรมที่มีเป้าหมายในการเติมเต็มการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น

นางสาวชุติมากล่าวต่อว่า ยุทธศาสตร์ A4 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งเน้นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีรายได้มั่นคง โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องการใช้นวัตกรรมนำไปสู่การพัฒนาประเทศ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวในการส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยี พร้อมเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร ให้ภาคเอกชนหันมาใช้เทคโนโลยีจากงานนวัตกรรมของนักวิจัยไทยให้มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน “โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ” ของ 11 หน่วยงาน ได้แก่ 1.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3.กรมวิชาการเกษตร 4.กรมการข้าว 5.กรมประมง 6.กรมหม่อนไหม 7.กรมปศุสัตว์ 8.กรมชลประทาน 9.กรมพัฒนาที่ดิน 10.กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และ 11.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีศักยภาพ เป็นไปตามต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ พร้อมกันนี้ยังจัดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยทุน สวก. ที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ จำนวน 20 รางวัล ให้กับคณะนักวิจัยที่สร้างสรรค์ผลงานที่ดี มีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับในและต่างประเทศ ประกอบด้วย ผลงานวิจัยกลุ่มผลิตภัณฑ์จากข้าว 8 โครงการ เครื่องจักรกลเกษตร 5 โครงการ ชุดตรวจสอบ 5 โครงการ กลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มละ 1 โครงการ

นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการ สวก.กล่าวว่า ในแต่ละปี สวก. สร้างผลงานวิจัยได้ตามเป้าหมายและมีผลสำเร็จของเทคโนโลยีที่มีความหลากหลาย เพื่อนำไปส่งเสริมและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ เช่น โครงการวิจัย กลุ่มเรื่อง Food Valley ซึ่งได้มีการจัดทำ MOU ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยผ่านเครือข่าย Food Valley ไม่น้อยกว่า 50 ราย ภายใน 5 ปี และยังได้ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร เพื่อให้ได้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้ออกสู่ตลาดได้อย่างแท้จริง เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหรือส่วนประกอบของเครื่องสำอางและสปา ผลิตภัณฑ์เสริมโภชนาการ (Nutraceutical) ตลอดจนสร้างมาตรฐานสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนําไปสู่การประมวลตํารับยาที่สามารถพัฒนาไปสู่การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล รวมทั้งงานวิจัยที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว เช่น เครื่องฆ่ามอดข้าว และเครื่องล้างผัก ตลอดจนนิทรรศการงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรฯ โดยมีไฮไลต์ที่น่าสนใจ เช่น บะหมี่ไร้กลูเตน, กาแฟสูตรผสมน้ำตาลโตนด, ขนมหม้อแกงสูตรลดพลังงานพร้อมรับประทานบรรจุกระป๋องอะลูมิเนียม, แครกเกอร์ทุเรียน, น้ำเต้าหู้ TOFUSUNG ฯลฯ