กรมส่งเสริมการเกษตร จับมืออีสท์ เวสท์ ซีด แจกเมล็ดพันธุ์ตราศรแดงในโครงการ “ ตู้เย็นข้างบ้าน “ส่งเสริมคนไทยปลูกผักสู้โควิด

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือกับเมล็ดพันธุ์ตราศรแดงเปิดตัวโครงการ “ ตู้เย็นข้างบ้าน “ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้แก่เกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2563 บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งมอบเมล็ดพันธุ์ตราศรแดง และ องค์ความรู้ด้านการปลูกพืชผักสวนครัว และร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้การปลูกพืชผักผ่านเครือข่าย Yong Smart Farmer และ โรงเรียนยุวเกษตรกร ภายใต้โครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน” เชิญชวนคนไทย ปลูกผัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ระหว่างเก็บตัวจากการระบาดของโรค COVID-19 โดยมีผู้บริหารบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด และกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติร่วมในพิธีลงนาม ณ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (สำนักงานใหญ่ ) อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

นาย เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจำนวนมากไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ เกิดภาวะการว่างงานและทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงร่วมกับบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดดำเนินโครงการ “ ตู้เย็นข้างบ้าน “ ต้านภัย COVID-19 โดย สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 10,000 ชุด ซึ่งใน 1 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง โหระพา แตงกวา พริกขี้หนู และมะเขือพวง แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจทำการเกษตรในการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ให้มีพืชผักอาหารสำหรับบริโภคในครัวเรือนด้วยการพึ่งพาตนเองโดยจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการในวันนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนในภาวะวิกฤต ตลอดจนเป็นการบูรณาการความร่วมมือทางด้านความรู้และวิชาการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต ในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ มีการสาธิตขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อให้เกิดความเข้าใจเป็นอันหนึ่งเดียวกันของทั้งสองหน่วยงานสามารถชี้แนะเกษตรกรและประชาชนที่สนใจให้สามารถลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ได้อย่างถูกต้อง

นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดกล่าวว่า “บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด หรือที่รู้จักกันในนามเมล็ดพันธุ์ตราศรแดง เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ในไทยมาเกือบ 40 ปี มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และเป็นอันดับ 1 ของเอเชียอีกด้วย เมล็ดพันธุ์ถือเป็นต้นน้ำของห่วงโช่อาหาร เราหยุดการผลิตไม่ได้แม้จะเกิดวิกฤตโควิด เพื่อจะได้จัดส่งเมล็ดพันธุ์คุณภาพถึงเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

โดยก่อนหน้านี้ บริษัท ฯ จัดให้มีโครงการ “ความสุขปลูกได้ ” ด้วยการส่งเสริมให้ครอบครัวมีกิจกรรมปลูกผักกินเอง เพื่อให้เกิดความสุขแก่ประชาชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีความมุ่งหวังและมุ่งมั่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และบริษัท ฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือกับภาครัฐที่จะดูแลประชาชน เพื่อประชาชน โดยขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร เริ่มต้นที่ โครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน ” ที่ร่วมเซ็นต์ MOU ในวันนี้

 

ด้านคุณอิสระ วงศ์อินทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทร่วมสนับสนุนใน 3 ส่วน ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ 5 ชนิดได้แก่ ผักบุ้ง แตงกวา พริกขี้หนู มะเขือพวง โหระพา ซึ่งผักเหล่านี้เป็นผักที่คนทั่วไปนิยมรับประทาน และปลูกได้ไม่ยาก นอกจากนี้ศรแดงมีองค์ความรู้ด้านการปลูกผักอยู่แล้ว เราพร้อมที่จะแบ่งปันให้กับทุกท่านที่มีความสนใจ สามารถนำไปศึกษาและลงมือปลูกได้ด้วยตนเอง โดยผ่านช่องทางของกรมส่งเสริมการเกษตร. เมื่อประชาชนทั่วไปลงทะเบียนข้อมูลเสร็จเรียบร้อย เมล็ดพันธุ์ตู้เย็นข้างบ้านทุกซอง ทางพนักงานเราทุกแผนกร่วมมือร่วมใจกันจัดส่งถึงมือบ้านท่าน ขณะเดียวกันทางบริษัทได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้การปลูกพืชผักผ่านโครงการ Yong Smart Farmer มีเจ้าหน้าที่ภาคสนาม คอยให้ความรู้กับเกษตรกรแล้ว บริษัทยังมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิต และการตลาด อย่างครบถ้วนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ บวกกับองค์ความรู้ของทางกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยแล้ว จึงเป็นเรื่องดี ที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาด และเกษตรกร

ทางอีสท์ เวสท์ ซีด  มีโครงการ “ ผักโรงเรียน ” โดยบริษัทสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ และองค์ความรู้ด้านการปลูกผักให้กับโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนนำผลผลิตที่ได้มาทำเป็นอาหารกลางวัน และยังเป็นการเสริมสร้างอาชีพให้กับนักเรียนอีกด้วย สอดคล้องกับ โรงเรียนยุวเกษตรกร ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งบริษัทคิดว่า 2 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์คล้าย ๆ กัน น่าจะมีการพัฒนาให้โครงการเหล่านี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปในอนาคต  ทั้งนี้
บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ยินดีสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้กับประชาชนร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในโอกาสต่อ ๆ ไป

เพราะการช่วยเหลือดูแลประชาชน จะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ยิ่ง ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน การปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีนิสัยรักการปลูก มีองค์ความรู้ นำไปสู่การต่อยอด เป็นอีกสิ่งที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต ประชาชนควรที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลการเพาะปลูกที่ถูกต้อง และเข้าใจง่าย บนเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน ดังคำกล่าวที่ว่า “เดินไปด้วยกันเดินไปได้ไกล ” เริ่มจากการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว เปรียบเสมือนมี“ตู้เย็นข้างบ้าน” มีอาหารไว้รับประทานได้ไม่รู้จบ จากการนำเมล็ดพันธุ์ที่ดี สู่การเพาะปลูกที่ดี เป็นผลผลิตที่ดี ไม่ว่าจะพบกับสถานการณ์อะไร ก็สามารถผ่านไปได้อย่างสบาย ดั่งคำที่กล่าวว่า “เงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาสิของจริง”


พิเศษ! สมัครสมาชิกนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน, มติชนสุดสัปดาห์ และศิลปวัฒนธรรม ลดราคาทันที 40% ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย.63 เท่านั้น! คลิกดูรายละเอียดที่นี่