สศท.9 เปิดตัว ศกอ. จ.พัทลุง ผู้พลิกวิกฤตเป็นโอกาส แก้วิกฤตยาง หันปลูกพืชผสมผสานจนเป็นผลสำเร็จ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาภาคใต้ ชูตัวอย่าง ผู้ประสบความสำเร็จ กล้าคิดและตัดสินใจ พลิกวิกฤตราคายางพาราตกต่ำ ให้เป็นโอกาส หันมาปลูกพืชผสมผสาน 6 ชนิด จำนวน 1,300 ต้น พร้อมนำศาสตร์ของพระราชามาเป็นแนวคิด ในการทำการเกษตร ประกอบกับแนวคิดเชิงนวัตกรรม ส่งผลให้ผลผลิตออกมาอย่างสม่ำเสมอ ได้คุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยถึงการสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ของพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของศกอ. ในพื้นที่ ให้เป็นแกนนำและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรยุคไทยแลนด์ 4.0

สำหรับองค์ความรู้สำคัญที่ ศกอ. ต้องมีเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้น สศก. ได้ให้ความสำคัญให้ครอบคลุมอย่างรอบด้าน ทั้งด้านนโยบายของภาครัฐเพื่อให้ก้าวทันสถานการณ์ ตั้งแต่ภาคเกษตรไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาภาคการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่สำคัญ ศกอ. จะต้องเป็นผู้ชี้นำในเรื่องของการนำเทคโนโลยี/นวัตกรรม มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับภาคการเกษตร สามารถนำเทคโนโลยี/นวัตกรรม มาใช้ในการทำกิจกรรมทางการเกษตรให้ได้กำไรสูงสุด โดยเฉพาะการนำแอพพลิเคชั่นกระดานเศรษฐีเกษตรกรมีโอกาส (OAE RCMO) มาใช้เพื่อสามารถดูชุดความเหมาะสมของชุดดิน และสามารถคำนวณต้นทุนกิจกรรมการผลิตได้ด้วยตนเอง ผ่านโทรศัพท์มือทั้งระบบ IOS และระบบ Android

ด้านนายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา (สศท.9) กล่าวถึงการอบรมของ ศกอ. ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคมที่ผ่านมาว่า มีตัวอย่างของ ศกอ. ที่ประสบความสำเร็จอย่าง คุณนัน ชูเอียด ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านในกอย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ได้เล่าสู่กันฟังถึงประสบการณ์ ที่ได้ตัดสินใจโค่นยางพารา 3 ไร่ มาปลูกพืชผสม ผสาน 6 ชนิด จำนวน 1,300 ต้น ประกอบด้วยต้นมะละกอ สละ หมาก กล้วย จำปาทอง และพริก ซึ่งเป็นการพลิกวิกฤตราคายางพาราตกต่ำ ให้เป็นโอกาส โดยนำศาสตร์ของพระราชามาเป็นแนวคิด ในการทำการเกษตร ประกอบกับแนวคิดเชิงนวัตกรรม ผสานกับการเปิดเพลงให้ต้นไม้ฟัง ส่งผลให้ผลผลิตออกมาอย่างสม่ำเสมอ และมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งนับว่าเป็นแนวทางที่นำมาใช้ในการเกษตรได้จริง ถือเป็นปราชญ์เกษตรที่เป็นแบบอย่างในการทำการเกษตรยุคไทยแลนด์ 4.0 หากเกษตรกร ที่สนใจในการทำการเกษตรตามแนวทางของคุณนัน ชูเอียด หรือต้องการปรึกษา สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 087 837 7042