กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ปีที่ 2

กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ปีที่ 2

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการ สู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ต่อเนื่อง เดินหน้าให้ความรู้ ทักษะด้านการเกษตร การใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร  เพื่อสร้างทายาทเกษตรรุ่นใหม่ และ Young Smart Farmer จากทหารหลังปลดประจำการ

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม โดยมณฑลทหารบก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองบิน ดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเกษตรแก่ทหารกองประจำการให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ภายหลังปลดประจำการ รวมถึงยังเป็นการบ่มเพาะและสร้างทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่อีกด้วย โดยกำหนดจะเปิดรับสมัครทหารกองประจำการที่เป็นบุตรหลานเกษตรกรทั่วประเทศ จำนวน 200 นาย เพื่อเข้ารับการอบรมเป็นระยะเวลา 5 วัน ช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2563 ในหลักสูตรการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งตั้งอยู่ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ

สำหรับรายละเอียดของหลักสูตรข้างต้น ประกอบด้วยวิชาการปรับแนวคิด การวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ระบบการทำการเกษตรแบบผสมผสาน การจัดการปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กระบวนการเพาะปลูกพืช การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร การตลาดสินค้าเกษตรในยุคประเทศไทย 4.0 การจัดทำแผนพัฒนาตนเองและแผนพัฒนาอาชีพ และ ICT กับการเกษตรเชิงพาณิชย์

“โครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยในปีที่ผ่านมาโครงการฯ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี มีทหารปลดประจำการแล้วหลายรายหันมาทำการเกษตรเป็นอาชีพหลัก บางรายทำการเกษตรเป็นอาชีพรอง และบางรายกลายเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อนบ้านให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  ซึ่งในปี 2563 นี้ เราจึงเดินหน้าโครงการต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความรู้ให้บุคคลเป้าหมายเหล่านี้ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับภาคการเกษตรของไทยต่อไปในอนาคตด้วย” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว