ม.อุบลฯ จับมือ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ จัดกิจกรรม “Clean Together โรงอาหารวิถีใหม่สะอาด ปลอดภัย ป้องกัน COVID-19”

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายฯ จัดกิจกรรมรณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 4 กรกฎาคม “Clean Together โรงอาหารวิถีใหม่สะอาด ปลอดภัย ป้องกัน covid 19” รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำประกอบพิธี กล่าวสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี “เจ้าฟ้านักพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม” รับเกียรติจาก นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เป็นประธาน และ นางไฉไล ช่างดำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กล่าวรายงาน ณ โรงอาหารกลาง 2 สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 100 คน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สืบเนื่องจากวันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี “เจ้าฟ้านักพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม” ที่ทรงพระราชทานพระอนุญาตให้อัญเชิญวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็น “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” ดังนั้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเป็นการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยขึ้น ภายใต้แนวคิด “Clean Together โรงอาหารวิถีใหม่สะอาดปลอดภัย ป้องกัน COVID-19” เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงอาหาร ซึ่งเป็นสถานที่ผู้คนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ซึ่งถ้าหากมีการจัดการที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาจเป็นแหล่งสะสมและแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ ดังนั้น จำเป็นที่ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารและผู้ใช้บริการในโรงอาหารต้องดูแลสุขลักษณะบริเวณพื้นที่ ให้สะอาด ปลอดภัย รวมถึงการมีพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคลที่ถูกต้องเพื่อเข้าสู่การใช้ชีวิตวิถีใหม่ (new normal)

ในส่วนของกิจกรรมในงาน “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” ประกอบด้วย การมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติสำหรับร้านอาหารภายในโรงอาหาร ที่ผ่านมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารภายในมหาวิทยาลัย การแสดงผลงานนิทรรศการโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลผลงานผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิลภายใต้โครงการ zero waste เพื่อลดการนำขยะไปกำจัดและการนำสิ่งของเหลือใช้กลับมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับขยะตลอดจนผลงานโครงการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดจุดเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรคภายในพื้นที่บริเวณโรงอาหารซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบัววัด เทศบาลตำบลเมืองศรีไค เทศบาลตำบลธาตุและศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี