มทร.ศรีวิชัย จัดเสวนา ทิศทางการจัดการวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วมสู่ชุมชนต้นแบบที่ยั่งยืน จังหวัดสงขลา

จากปัญหาขยะล้นไม่มีที่กำจัดทำลาย ปัญหาการเผาทำลายทำให้เกิดมลภาวะที่ไม่ดี ส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน เกิดมลพิษต่างๆ นานา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ทางมหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับเทศบาลเขารูปช้าง ได้มีทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลเพื่อนำทางหาทางออกในการแก้ปัญหา ดังกล่าว

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการเสวนา ทิศทางการจัดการวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วมสู่ชุมชนต้นแบบที่ยั่งยืน จังหวัดสงขลา ตามแผนงานวิจัย การจัดการวัสดุเหลือทิ้งในชุมชนแบบมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ชุมชนต้นแบบ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา ซึ่งปัจจุบันปัญหาขยะเหลือทิ้งในชุมชนของประเทศไทย นับว่าเป็นปัญหาสําคัญที่อยู่คู่กับสังคมไทยมา ยาวนาน โดยการจัดการขยะมูลที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อ สุขอนามัยของประชาชน ซึ่งในการดําเนินการแก้ไขปัญหาขยะของชุมชนที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือ เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ร่วมกับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้ชื่อแผนงานวิจัย แผนบูรณาการการจัดการวัสดุเหลือทิ้งในชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชุมชนต้นแบบ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา โดยภายในงานมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ ทิศทางการจัดการวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วมที่ยั่งยืนสู่ชุมชนต้นแบบจังหวัดสงขลาการนำเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมในชุมชนโดยหัวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 17 โครงการและกิจกรรมกลุ่มย่อย สร้างงานวิจัยและ นวัตกรรมที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาวัสดุเหลือทิ้งในชุมชนโดยกําหนดชุมชนต้นแบบเทศบาลเมืองเขารูปช้างขึ้น โดยอาศัยสหศาสตร์วิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เช่น ศาสตร์ด้านวิศวกรรม เป็น ส่วนของเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต้นแบบ ศาสตร์ด้านศิลปะ เป็นส่วนของภาคการสร้างการตื่นตัว ตระหนักรู้ เรียนรู้ ให้ความร่วมมือในการรับทราบและแก้ไขปัญหาให้กับเยาวชน ประชาชนและสังคม เข้ามา จัดการวัสดุเหลือทิ้งในชุมชนแบบบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสามารถเป็น ต้นแบบไปสู่ชุมชนอื่นๆ ได้ในอนาคต การแก้ปัญหาขยะและของเสีย การทำครบวงจรต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในชุมผู้นำชุมชนเป็นต้นแบบเป็นคนขับเคลื่อนที่ดี มหาวิทยาลัยจะไปเติมเต็มในส่วนต่างๆ ให้กับชุมชนได้ด้วยไปแก้ปัญหาให้มีความยั่งยืนเกิดขึ้นให้กับชุมชน ทางเทศบาลเขารูปช้างจะเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นได้อีกในอนาคต และเป็นโอกาสที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยได้เข้าแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ได้เข้าไปช่วยแก้ปัญหาของสังคมเพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดี ความอยู่เป็นเป็นสุขทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ตามนโยบายของทางรัฐบาล ชุมชนมั้งคั่ง ยัั่งยืน ส่วนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้และสนับสนุน ซึ่งเป็นหน้าที่พันธกิจของมหาวิทยาลัย

 

บทความก่อนหน้านี้อบรมให้ความรู้และพัฒนาเชิงลึกผลิตผลทางการเกษตร
บทความถัดไปสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 จัดโครงการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์โบ๊เบ๊เฉลิมพระเกียรติ จำกัด