กยท. จรดปากกาลงนาม MOU ร่วมกับ สคช. และ มอ. ผนึกกำลังพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา ให้มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2563) การยางแห่งประเทศไทย กยท. ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สคช. และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอ. ผนึกกำลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

“การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพาราให้มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ” หวังเพิ่มพูนความรู้ และทักษะการทำงานตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา ณ ห้องราชไมตรี ชั้น 4 อาคาร 50 ปี สกย. การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถนนบางขุนนนท์ กรุงเทพฯ

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ เปิดเผยภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ว่า กยท. ร่วมกับ สคช. และ มอ. มีจุดประสงค์ร่วมกันในการส่งเสริมให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา จำนวน 7 อาชีพ ที่กำหนดในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถด้านการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในปัจจุบัน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพาราระดับครัวเรือน ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา สามารถจัดการสวนยางพาราได้อย่างมีมาตรฐานและยกระดับการปฏิบัติงานสู่มาตรฐานสากลอีกด้วย

“การลงนาม MOU ครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานอาชีพฯ ของผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ นำไปต่อยอดในการทำงานตามมาตรฐานอาชีพฯ ด้านการเกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ และการเพาะปลูกยางพารา”

รองผู้ว่าการ กยท. กล่าวย้ำว่า อย่างไรก็ตาม กยท. จะเข้ามามีบทบาทส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรม การประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา ในสังกัดของ กยท. ทั่วประเทศเข้าร่วมฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรมที่บูรณาการร่วมกันให้เป็นที่รู้จักในทุกภาคส่วน ตลอดจนช่วยสร้างการรับรู้และการยอมรับในระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการลงนามในครั้งนี้