สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ต้นแบบสถาบันการเงินที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง มีความคิดริเริ่ม พัฒนาองค์กรเป็น “สหกรณ์สีขาว” ด้วยธรรมาภิบาลและได้มาตรฐานสากล เอื้ออาทรต่อมวลสมาชิก พัฒนาสหกรณ์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นำระบบเทคโนโลยีด้านธุรกิจและการเงินมาให้บริการแก่สมาชิก ทำให้สหกรณ์มีความมั่นคงและมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ประสบความสำเร็จ

ล่าสุดในปีนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยกย่องประกาศเกียรติคุณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด จังหวัดภูเก็ต ในฐานะสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ ที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ตลอดจนเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานด้านสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จัดตั้งเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2504 สมาชิกแรกตั้ง 136 ราย สมาชิกปัจจุบัน 5,615 ราย โดย “นายนัทธี ถิ่นสาคู” รับหน้าที่เป็นประธานกรรมการ มีอาคารที่ทำการสหกรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 6/4 หมู่ที่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ (076) 685-212 โทรสาร (076) 354-770

ความคิดริเริ่ม

ทางสหกรณ์ได้ดำเนิน โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดยแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทำการศึกษาตนเองเปรียบเทียบกับเกณฑ์และตัวชี้วัดด้านธรรมาภิบาลที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดขึ้น และทำรายงานศึกษาตนเอง (SSR) ตลอดจนประเมินตนเอง (SAR) โดยกำหนดปฏิทินในการดำเนินการให้สอดคล้องกับปฏิทินการติดตามประเมินของหน่วยงานประเมินภายนอก ทั้งของระดับจังหวัดและระดับกรม

ผลที่เกิดขึ้นคือ สหกรณ์ได้ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 9 หลัก คือ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักมอบอำนาจ หลักนิติธรรม และหลักความเสมอภาค ซึ่งสหกรณ์มีผลการประเมิน 88.5% และได้รับการประกาศเป็นสหกรณ์สีขาว ทำให้สมาชิกทุกคน (5,615 คน) มีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการบริหารจัดการของสหกรณ์มากยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน ได้พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้สมาชิกใหม่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ สิทธิ หน้าที่ คุณสมบัติของสมาชิก การให้บริการเงินกู้ การให้บริการเงินฝาก การเข้าถึงข้อมูลสมาชิกด้วยตัวเอง รวมไปถึงสวัสดิการที่สมาชิกจะได้รับจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับสมาชิกใหม่ จัดทำคู่มือความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์และเผยแพร่สู่สมาชิก และร่วมประชุมทำความเข้าใจกับบุคลากรทางการศึกษาและสมาชิกสหกรณ์ในสถานศึกษาต่างๆ รวมทั้งสร้างแหล่งเรียนรู้ขึ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด เพื่อการประชาสัมพันธ์และให้บริการสารสนเทศแก่มวลสมาชิกและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ยังได้นำระบบเทคโนโลยีด้านธุรกิจและการเงินมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกและการทำงานของเจ้าหน้าที่ ได้แก่ พัฒนาระบบด้านการเงิน โปรแกรม สารสนเทศ ให้สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ผ่านทางเว็บไซต์สหกรณ์ โดยต้องเข้าสู่ระบบซึ่งสามารถดูได้เฉพาะข้อมูลในส่วนของตนเองเท่านั้นเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้แก่สมาชิก

สำหรับข้อมูลส่วนตัวด้านการเงินที่สมาชิกสามารถดูได้คือ บัญชีเงินฝาก สัญญาเงินกู้ การค้ำประกัน ผู้รับผลประโยชน์ การส่งหุ้น ปันผลและเฉลี่ยคืน การส่งเรียกเก็บประจำเดือน และคำนวณการส่งเงินกู้ นอกจากนี้ สหกรณ์ใช้ application สำหรับติดต่อ สื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสารกับสมาชิกหลากหลายช่องทาง เช่น ไลน์@ ไลน์กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ Facebook เว็บไซต์

ผลที่เกิดขึ้นคือ สมาชิกมีช่องทางการเข้าถึงข้อมูล รวดเร็ว ว่องไว มีช่องทางการสื่อสารมากกว่า 1 ช่องทาง สหกรณ์ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดทำข่าวสารประชาสัมพันธ์ ปีละ 200,000 บาท เจ้าหน้าที่ลดขั้นตอนการทำงาน ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

 การบริหารและการจัดการองค์กร

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด มีคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 15 คน มีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 16 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 3 คน และที่ปรึกษาสหกรณ์ จำนวน 10 คน ในรอบปีบัญชีล่าสุด สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจ 4,395,112,091.92 บาท กำไรสุทธิ 128,452,817.42 บาท เงินปันผล 95,809,152.50 บาท เงินเฉลี่ยคืน 1,790,843.11 บาท และสหกรณ์ได้รับการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อยู่ในระดับดีมาก

 

 

 การมีส่วนร่วมของสมาชิก

สมาชิกสหกรณ์ กรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ได้แสดงบทบาทและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ผ่านการเข้าร่วมประชุม การร่วมทำธุรกิจ และการร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สหกรณ์จัดทำขึ้น โดยค่าเฉลี่ย 3 ปี (ปี 2560-2562) มีดังนี้ สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ เฉลี่ยร้อยละ 93.92 กรรมการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ เฉลี่ยร้อยละ 95.30 คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่นเข้าร่วมประชุม เฉลี่ยร้อยละ 94.16 สมาชิกร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ เฉลี่ยร้อยละ 100 และสมาชิกเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ เฉลี่ยร้อยละ 67.01

ความมั่นคงทางการเงิน

ผลการดำเนินงาน 3 ปีที่ผ่านมา สหกรณ์มีความมั่นคงและมีฐานะทางเศรษฐกิจดี สามารถดำเนินงานและประสบความสำเร็จ สหกรณ์มีทุนของสหกรณ์ ทุนสำรอง และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นทุกปี อัตราส่วนทุนหมุนเวียนมีการเปลี่ยนแปลงในระดับที่สูงขึ้น อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และอัตราการเติบโตของหนี้ มีการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ต่ำลง มีทุนดำเนินงาน 3,711,540,441.06 บาท ทุนเรือนหุ้น 1,852,299,720.00 บาท ทุนสำรอง 143,949,302.12 บาท ปริมาณธุรกิจ 4,395,112,091.92 บาท

กิจกรรมสาธารณประโยชน์

นอกจากนี้ ทางสหกรณ์ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ แก่สมาชิก/ครอบครัวสมาชิก กรรมการและพนักงาน โดยเน้นการจัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกและครอบครัว สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้แก่บุคลากรของสหกรณ์ ได้แก่ สวัสดิการทุนการศึกษาปกติ ทุนเรียนดี สวัสดิการทุนต่อเนื่อง สวัสดิการช่วยเหลือบ้านพักครูเกิดเหตุเพลิงไหม้ (สมาชิก) สวัสดิการช่วยเหลือบ้านพักครูเสียหายจากอุทกภัย (สมาชิก) สวัสดิการช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ สวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม สวัสดิการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น และสวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน

ขณะเดียวกัน ก็ไม่ละเลยกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชน (ให้แก่บุคคล/ชุมชนภายนอก) สหกรณ์ได้จัดสรรทุนสาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ด้านการศึกษา ด้านกีฬา ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการช่วยเหลือ/ป้องกัน/บรรเทาภัยธรรมชาติ/ภัยพิบัติ

ด้านความจงรักภักดี และด้านอื่นๆ เพื่อสังคมชุมชน เช่น กิจกรรมทอดกฐิน ทอดผ้าป่า กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ ร่วมทำบุญเทศกาลถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียน มอบทุนการศึกษาในงานต่างๆ เช่น วันสหกรณ์นักเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตวันสหกรณ์แห่งชาติ สมทบทุนบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ ช่วยค่ารักษานักเรียนเครื่องบินตก จัดสถานที่ลงนามไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อให้ออกดอกบานทั่วแผ่นดินทันช่วงวันที่ 26 ตุลาคม 2560 และกิจกรรมสนับสนุนการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ

ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สหกรณ์ได้ทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการประหยัดพลังงาน โดยมีมาตรการประหยัดไฟฟ้า น้ำประปา ด้านการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กิจกรรมโครงการสหกรณ์อาสาปลูกป่า 84 พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

และกิจกรรม “ปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ (ต้นโกงกาง) ประจำปี 2560 ณ บริเวณท่าเทียบเรือรัษฎา วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ด้านการนำกลับมาใช้ซ้ำ ประกอบด้วยการใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า ลดการใช้พลาสติกโดยใช้ซ้ำ ด้านการลดใช้สารเคมีหรือใช้สิ่งอื่นทดแทน ได้แก่ กิจกรรมทำปุ๋ยชีวภาพ ด้านการรักษาสภาพแวดล้อมแหล่งน้ำและชุมชนดำเนินกิจกรรมเก็บขยะชายหาด  ฯลฯ