กรมการข้าว​ จับมือ​ ม.รังสิต​ บูรณาการงานวิจัย​แปรรูป​ผลิตภัณฑ์​ แปลงกายข้าวให้เพิ่มมูลค่าผลผลิต

วันพุธที่​ 19​ สิงหาคม​ 2563​ กรมการข้าว​ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร​ มหาวิทยาลัยรังสิต​ ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ​ (MOU)​ โดยมี​ นายสุดสาคร​ ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว​ นายณราวุฒิ​ ปิยโชติสกุลชัย​ ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว​ นางสุคนธ์​ ท้วมมา​ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการแปรรูปและผลิตภัณฑ์​ ศาสตราจารย์​ ดร.    พงศักดิ์​ อังกสิทธิ์​ อธิการวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร​ และเทคโนโลยีอาหาร​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร. วราพร​ ลักษณลม้าย​ คณบดีเทคโนโลยีอาหาร​ รองศาสตราจารย์ยุพกนิษฐ์​ พ่วงวีระกุล​  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการ​ ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง​ ณ​ ห้องประชุม​ 1-308  อาคารอาทิตย์​ อุไรรัตน์​ (อาคาร1)​  ชั้น ​3​ มหาวิทยาลัยรังสิต​

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ​ (MOU)​ ในครั้งนี้​จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการวิจัยด้านผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้สร้างมูลค่าเพิ่มการแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ ส่งสริมสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับข้าว เผยแพร่องค์ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านข้าว​ ตลอดจน​พัฒนาบุคลากรทั้งจากกรมการข้าวและบุคลากรจาก​วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร​ มหาวิทยาลัยรังสิต​ ให้มีความรู้​ ความเข้าใจ​ สามารถทำวิจัยร่วมกันในการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าว​ได้ โดยกรมการข้าวจะให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา​ เช่น​ งานวิจัยและงานบริการวิชาการด้านข้าวแก่เกษตรกร​ ผู้ประกอบการด้านข้าว​ และนักศึกษา​ เพื่อสร้างศักยภาพแก่ผู้ประกอบการรายใหม่และสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการรายเดิม ให้มีความสามารถในการแข่งขันในเวทีตลาดโลก ในส่วนของวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร​ มหาวิทยาลัยรังสิต​ ให้การสนับสนุนงานด้านวิชาการและร่วมพัฒนางานด้านการวิจัยแปรรูปข้าวที่เหมาะสมต่อสายพันธุ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น​