กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ แถลงผลดำเนินงานคูปองวิทย์เพื่อโอทอปรอบ 6 เดือน ปี 2560

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ แถลงผลดำเนินงานคูปองวิทย์เพื่อโอทอปรอบ 6 เดือน ปี 2560 อนุมัติคูปอง 381 ราย เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ส่งออกสินค้าชุมชนไทย กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บูรณาการหน่วยงานในสังกัด แถลงผลสำเร็จการดำเนินงานคูปองวิทย์เพื่อโอทอบในรอบ   6  เดือน ประจำปีงบประมาณ 2560 ระบุจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  587 ราย ผ่านการอนุมัติคูปองแล้ว  381 ราย พร้อมเดินหน้าโครงการครึ่งปีหลังมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน/โอทอปรุ่นใหม่  หวังส่งออกสินค้าชุมชนไทย  กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ)

ดร.อรรชกา   สีบุญเรือง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าวว่า ปีงบประมาณ  2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน 199 ล้านบาท มีเป้าหมายในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการโอทอปภายใต้โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอบ จำนวน 629 ราย เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยได้รับมอบหมายแนวทางดำเนินงานโครงการฯ จาก พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ให้มุ่งเน้นด้านการต่อยอดสนับสนุนผู้ประกอบการ ภายหลังจากได้รับงานบริการจากคูปองวิทย์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ผู้ประกอบการสามารถยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเอง โดยการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการสนับสนุนเงินทุนต่อยอด การจัดจำหน่ายสินค้า การส่งเสริมการส่งออกสินค้าไปขายยังตลาดต่างประเทศ พร้อมเน้นการทำงานประชารัฐเป็นหลัก

“…โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอปของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินงานตามนโยบายประชารัฐ โดยความสำเร็จที่บังเกิดขึ้นเป็นผลจากการบูรณาการของหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ที่เข้าร่วมสนับสนุนการดำเนินงานในมิติต่างๆ  ได้แก่ ความร่วมมือในการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการให้บริการผ่านคูปองวิทย์เพื่อโอทอป การสนับสนุนทางการเงินของสถาบันทางการเงิน เพื่อการต่อยอดขยายผลการดำเนินธุรกิจ การสนับสนุนด้านการพัฒนามาตรฐาน การสนับสนุนทางการตลาด และ E-Commerce พร้อมทั้งสร้างความตระหนักผ่านกิจกรรมการเผยแพร่เทคโนโลยีและการเชิดชูตัวอย่างที่ดีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ตามลำดับ…” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าว

ทั้งนี้ โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป มีเป้าหมายมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการ 3 ประเภทคือ 1.ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการโอทอปที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ  (New  OTOP)  เช่น   ประชาชนทั่วไป  กลุ่มเกษตรกร  สหกรณ์ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนโอทอป     2.ผู้ประกอบการโอทอปที่ขึ้นทะเบียนแล้วและต้องการยกระดับดาว (Existing)  และ 3.ผู้ประกอบการโอทอปที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนและต้องการเพิ่มศักยภาพในการส่งออก (Growth) โดยจะให้บริการ  6  เรื่อง  คือ   1.พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ    2.พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์   3.ออกแบบบรรจุภัณฑ์   4.ออกแบบกระบวนการผลิต  5.ออกแบบเครื่องจักร และ 6.พัฒนาระบบมาตรฐาน

ดร.ลักษมี  ปลั่งแสงมาศ  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวถึงผลการดำเนินงานโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอปในรอบ 6 เดือน ว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยการดำเนินงานบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโอทอปสัญจรใน 11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย  แพร่  น่าน  พิษณุโลก  เพชรบุรี  สระแก้ว  อุดรธานี  ร้อยเอ็ด  อุบลราชธานี  บุรีรัมย์  และชุมพร มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 587 ราย (จากเป้าหมายปี 2560 จำนวน  629 ราย) ผ่านการอนุมัติโครงการแล้ว  381 ราย

โดยผู้ประกอบการที่ผ่านการอนุมัติโครงการแล้ว 381 ราย  สามารถแบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้ ภาคเหนือ 87 ราย ภาคกลาง 53 ราย  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 165 ราย ภาคใต้ 66 ราย และภาคตะวันออก 10 ราย โดยเป็นผู้ประกอบการโอทอปที่เพิ่งเริ่มต้น  111 ราย  ผู้ประกอบการที่ต้องการยกระดับห้าดาว  262 ราย และผู้ประกอบการต้องการเพิ่มศักยภาพในการส่งออก  8  ราย ในจำนวนดังกล่าวสามารถแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์โอทอปได้ดังนี้ ผู้ประกอบการกลุ่มอาหาร  119  ราย  กลุ่มเครื่องดื่ม  16  ราย  กลุ่มสมุนไพร 53 ราย  กลุ่มผ้า  93 ราย และกลุ่มของใช้ 100 ราย

ผู้ว่าการ วว. กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมในครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ 2560 คณะทำงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มุ่งเดินหน้าโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอปให้สำเร็จตามเป้าหมาย  ผ่านการดำเนิน “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน/โอทอปรุ่นใหม่” (MOST  InnoOTOP  Academy  2017) และการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนครั้งที่ 1 ( MOST  InnoOTOP  Award  2017) ภายใต้กรอบแนวคิด “การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่จะยกระดับผลิตภัณฑ์ ชุมชน/โอทอป ไปสู่ผลิตภัณฑ์โดดเด่น ที่ยังมีกลิ่นอายชุมชน มีเอกลักษณ์และมีเรื่องราว โดยผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่ เพื่อส่งสินค้าชุมชนไทยสู่สากล และเป็นหนึ่งแรงที่มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้าง ความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยอย่างยั่งยืน” โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 9 เดือน (เมษายน – ธันวาคม 2560)

โอกาสนี้ ดร.อรรชกา   สีบุญเรือง  เป็นประธานมอบคูปองวิทย์เพื่อโอทอปให้กับตัวแทนผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกและอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการในปี 2560 จำนวน 5 ราย ดังนี้ 1.ชาพร้อมดื่มจากเห็ดหลินจือ จ.พิษณุโลก 2.สยู่ถั่วเขียว กรุงเทพฯ 3.ปลาเค็มบ้านสวนเพิ่มสุข จ.ปทุมธานี 4.โคมไฟจากรังไหมและผลิตภัณฑ์เส้นใยจากรังไหม จ.สระบุรี และ 5.”CHOMNAD” สะตออบแห้งชนิดคืนรูปได้ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้  ในปีงบประมาณ  2561   กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้กำหนดจังหวัดที่จะจัดงานโอทอปสัญจร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์โครงการใน 10 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาค ดังนี้ จังหวัดตาก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร  นครราชสีมา  มหาสารคาม นครปฐม จันทบุรี  พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส และนครศรีธรรมราช ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับการดำเนินงานตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล รวมถึงสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ประกอบการ ผ่านกิจกรรมการเผยแพร่เทคโนโลยี และการให้คำแนะนำปรึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการเชิดชูตัวอย่างผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม