ม.แม่โจ้ จับมือ บ.ไทยคานาบิส จำกัด ร่วมวิจัยทดสอบสายพันธุ์เฮมพ์ (Hemp) ด้วยการปลูกในระบบอินทรีย์

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ บริษัท ไทยคานาบีส จำกัด ได้มีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อร่วมวิจัยทดสอบสายพันธุ์เฮมพ์ในประเทศไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล  ทองมา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ดร. วิโรจน์ สุ่มใหญ่ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยคานาบิส จำกัด พร้อมด้วย นางสุกัลยา แลนด์ กรรมการบริษัท ไทยคานาบิส จำกัด เป็นผู้แทนลงนามของทั้งสองฝ่าย และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน  มะโนชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช หัวหน้าโครงการวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายดอน แลนด์ นายสิโรตม์ ชูติวัตร กรรมการบริษัท ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการทดสอบสายพันธุ์เฮมพ์ (Hemp) เพื่อหาปริมาณสารสำคัญ THC และ CBD ด้วยการปลูกในระบบอินทรีย์  เป็นโครงการที่จะดำเนินงาน ร่วมกันศึกษาวิจัยและคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์เฮมพ์ (Hemp) หรือมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis SivaLsbsp. Sativa ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตในประเทศไทย และมีปริมาณสารสำคัญ THC และ CBD ในปริมาณที่เหมาะสมต่อการปลูกเชิงพาณิชย์ในระบบอินทรีย์ ทั้งในและนอกโรงเรือน โดยทั้งสองฝ่ายตกลงให้มีคณะทำงานคณะหนึ่ง ในการดำเนินโครงการฯ โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้มีอำนาจของทั้งสองฝ่ายได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว