กรมส่งเสริมการเกษตรนำเกษตรกรแปลงใหญ่พบสื่อและผู้ประกอบการ เชิญชวนร่วมงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ผลผลิตคุณภาพ ต่อยอดทางธุรกิจ

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นระบบส่งเสริมการเกษตรที่ยึดพื้นที่เป็นหลักในการดำเนินงานในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมๆ ไปกับการร่วมมือร่วมใจของเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มการผลิต มีผู้จัดการแปลงเป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่ในทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง

โดยมีเป้าหมายการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพและพัฒนาให้ได้มาตรฐาน การบริหารจัดการ และการจัดการด้านการตลาด โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ตามข้อมูลแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map) หรือเป็นพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงและพัฒนาได้ มีขนาดที่คุ้มค่าต่อการลงทุน (Economy of Scale) สามารถใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกันจากการรวมซื้อรวมขาย การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์/เครื่องจักรกลร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง มีกระบวนการกลุ่มที่เข้มแข็ง เช่น กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และง่ายต่อการเข้าถึงการส่งเสริม สนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้านองค์ความรู้ แหล่งทุน ให้เกิดการพัฒนาที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคต ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการผลิต

นอกจากนี้ ยังเน้นให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มีช่องทางการตลาดรองรับ และสามารถเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาตลาดให้กว้างขวาง และหลากหลายยิ่งขึ้น มีปัจจัยพื้นฐานเพียงพอต่อการผลิต มีการนำเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาใช้ในการพัฒนาการผลิต ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้า และร่วมกันดำเนินการบริหารจัดการการผลิต ตั้งแต่การร่วมกันกำหนดเป้าหมายการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอน จนถึงการเชื่อมโยงตลาดกับภาคเอกชนแบบประชารัฐ

สำหรับผลการดำเนินงานปัจจุบัน มีดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563) 1) มีการรับรองแปลงใหญ่ จำนวน 6,868 แปลง เกษตรกร 408,194 ราย พื้นที่ 6,615,298 ไร่ 2) มูลค่าเพิ่มในการผลิตสินค้าแปลงใหญ่สะสม 4 ปี (2559-2562) รวมมูลค่าเพิ่ม 36,180.25 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ลดต้นทุน 16,888.76 ล้านบาท และเพิ่มผลผลิต 19,291.48 ล้านบาท 3) การรับรองมาตรฐาน รวมทั้งสิ้น 157,832 ราย ได้แก่ GAP 131,262 ราย เกษตรอินทรีย์ 15,509 ราย RSPO 2,270 ราย อื่นๆ 8,791 ราย และ 4) การเชื่อมโยงการตลาดแปลงใหญ่ ได้แก่ ตลาดข้อตกลงล่วงหน้า 876 แปลง ตลาดอื่นๆ 5,964 แปลง และตลาดออนไลน์ 304 แปลง

ด้าน นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้กำหนดจัดงาน “เกษตรสร้างชาติ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2563 นี้ ณ ที่อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9-10 อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งเป็นมหกรรม product premium จากเกษตรกรไทย เพื่อให้งานมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจมหภาครวมทั้งการสร้างโอกาส ให้กับพี่น้องเกษตรกร โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนายกระดับสินค้าเกษตร และแสดงศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อเข้าสู่การแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากตลาดท้องถิ่น ตลาดภูมิภาค สู่ตลาดต่างประเทศ และตลาดออนไลน์ ให้คนเมืองได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทั้งเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งย่อมจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจฐานราก มีการกระจายตัวของรายได้มากขึ้น ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคได้โดยตรง เชิญชวนพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และผู้ที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนภาคการเกษตร และทำความเข้าใจว่า เกษตรสร้างชาติได้อย่างไร และสินค้าเกษตรไทย พร้อมไปตลาดโลกแล้ว

กิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย พบปะ แลกเปลี่ยน พูดคุยกับเกษตรกรตัวจริง ที่เป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพ จากการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จาก 6 แห่งทั่วประเทศ เกษตรแปลงใหญ่ ที่รวมกลุ่มการผลิต เปลี่ยนสินค้าจากขายในประเทศ ยกระดับสินค้า Premium to fly เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตร มีความรู้ และมีความภาคภูมิใจในอาชีพ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนหันกลับมาทำการเกษตร เป็นอนาคตของการปฏิรูปภาคการเกษตรต่อไป พบความอลังการของกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ฟอกอากาศ หลากหลายประเภท พร้อมเข้าใจกลไกการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ กระบวนการส่งเสริมผ่านการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นเครือข่ายในการส่งต่อความรู้ไปสู่เกษตรกรรายย่อยอื่นๆ สร้างการมีส่วนร่วม ในการปฏิบัติดูแลพื้นที่การเกษตรของตัวเองในทุกด้าน ทั้งการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) การเฝ้าระวังศัตรูพืช ผ่านศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ส่งเสริมการใช้ดินและปุ๋ยที่เหมาะสมในการปลูกพืช ผ่านศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) รวมทั้งสร้างตัวแทนเกษตรกร

เพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสาร ผ่านอาสาสมัครเกษตรกร (อกม.) ตื่นตาไปกับนวัตกรรมการเกษตร โชว์เทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์ ขยายเนื้อเยื่อสัปปะรดกินสด พันธุ์ MD2 และโชว์นวัตกรรมการเกษตร จากภาคีเครือข่าย เช่น หุ่นยนต์อารักขาพืช จาก ม.เกษตร อิ่มท้องกับครัวไทย ห้ามพลาดการช๊อปปิ้งสินค้าเกษตรคุณภาพ product premium หลากหลายประเภท กว่า 1,000 รายการ เพื่อย้ำความมั่นใจ “อาหารไทย อาหารโลก” ภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” อาหารสด เช่น ผักปลอดภัยจาก ตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด ทั่วประเทศ/อินผลัมผลสด บุรีรัมย์/หน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ ชัยภูมิ/ผลไม้ปลอดสารพิษ/อะโวกาโว วังน้ำเขียว/ส้มโอทับทิมสยาม นครศรีธรรมราช อาหารแปรรูป เช่น ปลานิลหยอง หนองบัวลำภู/ปลาส้มสติ๊ก นครราชสีมา/ปลาร้าก้อนสำเร็จ อำนาจเจริญ/เงาะสอดไส้ฟรีซดราย ชุมพร อาหารปรุงสุก เช่น ข้าวหมกอาหรับ ปัตตานี/หมูหมักปลาร้า สุพรรณบุรี/เส้นจันท์ผัดซอสมังคุด จันทบุรี/น้ำพริกด้วงมะพร้าว เลย/นาซิดาแฆ นราธิวาส/ซาเตข้าวอัด นราธิวาส

อาหารสุขภาพ เช่น ผักเคลแผ่นอบกรอบ นครปฐม/น้ำผักโขมผสมฟักทอง จันทบุรี/ซุปข้าวไรซ์เบอร์รี่เสริมคอลลาเจน ชลบุรี/ ชาเห็ดหลินจือ สระแก้ว/ผงมะเขือเทศชงพร้อมดื่ม อาหารนวัตกรรม เช่น มะม่วงเบาผง สงขลา/มะม่วงป๊อบ สุโขทัย/บิสกิตกล้วยน้ำว้าสอดไส้แยมมะกรูด พิจิตร/กล้วยผง กำแพงเพชร/มะพร้าวผง สมุทรสาคร/จิ้งหรีดผง สุโขทัย/มะขามผงชงดื่ม อุตรดิตถ์/สแปรดถั่วลายเสือ แม่ฮ่องสอน เลือกสรรพัสตราภรณ์ กว่า 100 ร้านค้า จากแม่บ้านเกษตรกรคุณภาพ เช่น ผ้าทอนาหมื่น ตรัง/ผ้าไหมแก้มฝ้ายทอมือ น่าน/ผ้าไหมยกดอก ลำพูน/ผ้าทอมัดหมี่สี่ตะกอ ลพบุรี

สร้างโอกาสธุรกิจเกษตร จับคู่ Business Matching เปิดโอกาสให้กับเกษตรกรไทย ได้เป็นผู้ประกอบการเกษตร พบปะผู้ส่งออก Start up ส่งสินค้าดีมีคุณภาพสู่ตลาดสากล รวมทั้งการส่งเสริมให้เกษตรกรขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น โดยจำหน่ายผ่านตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ฝึกอาชีพ DIY หนึ่งวันทำได้จริง กว่า 30 หลักสูตร เช่น ขนมจีนน้ำยาเห็ด ผักบุ้งดองสูตรโบราณ พวงมาลัยใบเตย การขยายพันธุ์แค็กตัส น้ำพริกกากหมู กิจกรรมสาระบันเทิง ให้บริการความรู้แก่เกษตรกรและผู้เข้าชมงาน การล้างผักอย่างปลอดภัย คำแนะนำการปลูกพืช คลินิกพืช โชว์การเดินแบบผ้าไทย สาธิตการทำอาหารจากเชฟชั้นนำ มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนชาติ และเห็นถึงพลังของพี่น้องเกษตรกรไทย ในงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 มหกรรม product premium ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2563 ณ ที่  อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9-10 อิมแพค เมืองทองธานี “Smart & Strong Together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย ก้าวไกลมั่นคง”