บริษัท พ.ศ.ช. ผลิตภัณฑ์อาหาร ลงนามความร่วมมือปรับปรุงกระบวนการผลิตขนมจีน

นางฉันทรา  พูนศิริ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นางสุภาพร โล่เศรษฐกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรม บริษัท พ.ศ.ช. ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัดร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการบริการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและการใช้จุลินทรีย์ในการปรับปรุงคุณภาพขนมจีน” เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ณ บริษัท พ.ศ.ช. ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัดจังหวัดศรีสะเกษ

ภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว วว. โดย ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ จะดำเนินการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้แป้งหมักขนมจีนของบริษัทฯ มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และมีปริมาณการผลิตเพียงพอกับความต้องการของตลาดที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคต

บริษัท พ.ศ.ช. ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมแป้งหมักขนมจีน  มีเป้าหมายในอนาคตมุ่งดำเนินอุตสาหกรรมตัวใหม่ที่ต่อยอดจากแป้งหมักขนมจีน อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์การผลิตขนมจีน สู่การทำเกษตรกรรมสมัยใหม่ “การทำนาข้าว” ของตนเอง เพื่อความมั่นใจในคุณภาพและปริมาณข้าวที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมหลักของ พ.ศ.ช. โดยมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจทางการตลาดที่ตอบสนองชีวิตคนเมือง ที่ต้องการความสะดวกสบายและดูดี อาทิ ร้านขนมจีนฟาสต์ฟู้ด  ร้านอาหารในแนวเส้นของคนเอเชีย เป็นต้น