แปลงใหญ่สับปะรดผลสดบ้านบึง เมืองราชบุรี แปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ปี 2563

คุณมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานได้จัดประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2563 ขึ้น โดยเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมคัดเลือกการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2563 โดยมีประธานแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดทั้ง 8 จังหวัดภาคตะวันตก เข้าร่วมประชุม พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

จากนั้นคณะกรรมการได้มีการพิจารณา ผลปรากฏว่าแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2563 ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ แปลงใหญ่สับปะรดผลสด ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ แปลงใหญ่เมล่อน ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ แปลงใหญ่โคนมนครปฐม 1 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และรางวัลชมเชย ได้แก่ แปลงใหญ่มะพร้าว ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

สำหรับแปลงใหญ่ที่ได้รับรางวัลระดับเขตจะได้รับรางวัลโดย รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร และรางวัลชมเชยจำนวน 1 รางวัล รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

“แปลงใหญ่ที่ชนะเลิศในระดับเขตประจำปี 2563 ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี คือ แปลงใหญ่สับปะรดผลสด ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี นั้นจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตไปประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นในระดับประเทศต่อไป ซึ่งจะมีการจัดประกวดในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาล์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” คุณมงคล กล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาของกระทรวง (Road map) โดยมีโครงการที่สำคัญคือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร และให้ความสำคัญในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน โดยการส่งเสริมการรวมแปลงเป็นแปลงใหญ่ ดำเนินการภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อาทิ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด มีการผลิตร่วมกันเป็นกลุ่มและมีการเชื่อมโยงกับตลาดเพื่อบริหารจัดการให้เกิดสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของสินค้า แก้ปัญหาเรื่องสินค้าล้นตลาดและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ซึ่งได้มีการดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน มีเกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อเข้าร่วมโครงการมากกว่า 1,000 แปลง

ในปีงบประมาณ 2563 กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดให้มีการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นขึ้นเพื่อคัดเลือกแปลงใหญ่ที่มีผลงานดีเด่น เป็นตัวอย่างในการขยายผลการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่อื่นๆ และได้ดำเนินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและขยายผล การดำเนินงานระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่อง

สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของคณะกรรมการนั้น จะพิจารณาแปลงใหญ่ที่มีผลการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างน้อย 2 ปี และไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ มาก่อน และมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวอย่างในการขยายผลการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตลอดถึงเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของแปลงใหญ่ดีเด่นสู่สาธารณะ เพื่อกระตุ้นการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการดำเนินงานแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ต่อไป