รมช.มนัญญา ลงพื้นที่สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด จังหวัดสุโขทัย พบปะพี่น้องเกษตรกร เยี่ยมชมการดำเนินโครงการลูกหลานเกษตรกลับบ้านฯ ผลักดันเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนาภาคเกษตรให้เข้มแข็ง

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นาย     วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบป้ายสนับสนุนเงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดและสิ่งก่อสร้างให้กับสหกรณ์ 2 แห่ง พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานทางวิชาการของหน่วยงานในสังกัด พบปะเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรของจังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบป้ายสนับสนุนเงินอุดหนุนให้สหกรณ์ในจังหวัดสุโขทัย ในการสนับสนุนอุปกรณ์สิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนฯ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด จำนวน 53,100,000 บาท สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด จำนวน 1,519,600 บาท พร้อมทั้งมอบใบรับรองเกษตรอินทรีย์ จำนวน 3 ราย มอบใบรับรองเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) จำนวน 3 ราย มอบถุงปัจจัย การผลิตพร้อมผลิตภัณฑ์นมจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 500 ชุด

จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนิทรรศการและการจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าแปรรูป ของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกร อาทิ ผักสด ผลไม้สด สินค้าเกษตรแปรรูป เป็นต้น รวมทั้งพบปะผู้แทนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 ราย ทั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย มีผู้สมัคร เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 76 ราย มีสหกรณ์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 7 แห่ง ที่ผ่านมา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ได้จัดการประชุมชี้แจงและจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โครงการสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพทางการเกษตร นำผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ศึกษาดูงานกิจกรรมกิจกรรมการเกษตรที่ประสบความสำเร็จ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรต่างๆ ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายด้วย

นางสาวปกิตตา จงอักษร อายุ 36 ปี กล่าวว่า ตนเองเคยประกอบอาชีพครูสอนภาษาไทยในจังหวัดนราธิวาส และปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อขายในร้านสลัดบาร์ของตัวเอง เมื่อมีครอบครัวจึงย้ายมาอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และได้หันมาต่อยอดการปลูกมะม่วง พัฒนาจนได้มาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ ปลอดสารเคมีตั้งแต่การปลูก การดูแล การเก็บเกี่ยวจนถึงมือผู้บริโภค ปัจจุบันตนเองได้ปลูกผลไม้เพิ่มมากขึ้น เช่น ทุเรียน ลองกอง ลางสาด กล้วยน้ำว้า ฟักทองพันธุ์กระโถนซึ่งเป็นสายพันธุ์โบราณ มะนาว มะขามหวาน และพืชผักต่างๆ จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เพจ “ปกิตตาออร์แกนิคฟาร์ม”

โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่แปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์บ้านคลองต่าง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย รับฟังการบรรยายสรุป เยี่ยมชมการบริหารจัดการแปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ และพบปะพี่น้องเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ รับฟังปัญหา ความต้องการด้านต่างๆ ของผู้นำสหกรณ์ พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ที่มาต้อนรับ พร้อมทั้งกล่าวมอบนโยบายการดำเนินงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกล่าวชื่นชมบทบาทของสหกรณ์ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สร้างการมีส่วนร่วมและความสามัคคีให้กับชาวบ้านในพื้นที่ และได้ให้กำลังใจเกษตรกรในการร่วมกันพัฒนาอาชีพ และร่วมมือกันทำงานในรูปแบบสหกรณ์ มุ่งเน้นงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับสหกรณ์ให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมจะให้การสนับสนุนและพัฒนาสหกรณ์ในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้สหกรณ์ทำหน้าที่ในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ให้ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ร่วมกันปล่อยแม่พันธุ์มวนพิฆาตตัวเต็มวัย จำนวน 400 ตัว ซึ่งเป็นแมลงตัวห้ำที่มีบทบาทในการควบคุมหนอนผีเสื้อหลายชนิด โดยดูดกินของเหลวภายในตัวหนอน เพื่อควบคุมศัตรูพืชและส่งผลให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีฆ่าแมลงอีกด้วย