วิศวะ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการนวัตกรอิเล็กทรอนิกส์พันธุ์ใหม่ เน้นสร้างเสริมประสบการณ์ นศ. เพื่อไปสู่ระดับสากล

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการนวัตกรอิเล็กทรอนิกส์พันธุ์ใหม่ เพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย หลักสูตรสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการนวัตกรอิเล็กทรอนิกส์พันธุ์ใหม่ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในการดำเนินการโครงงานสิ่งประดิษฐ์ให้มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เพื่อเข้านำเสนอผลงานวิชาการ การประกวดแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ หรือสิทธิบัตรรวมถึงการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยมีการนำเสนอผลงาน สาธิตวิธีการใช้งาน ให้กับน้องๆ ที่มาร่วมกิจกรรมกับทางคณะ อาทิ เครื่องบีบอัดและคัดแยกขวดพลาสติกใสและกระป๋องอะลูมิเนียมรีไซเคิลอัตโนมัติ เครื่องเขียนจรไฟฟ้าอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์ขนาดชิ้นงานไม่เกิน 4×4 เซนติเมตร ตู้ชาร์จแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์มือถือ เครื่องแยกบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงพื้นที่แบบระยะไกลแสดงผ่านเว็บไซต์ ฯลฯ ซึ่งสร้างความสนใจให้น้องๆ ที่มาร่วมชม ร่วมทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ยังได้ฝึกปฏิบัติในเรื่องของการนำเสนอและการสาธิตเสมือนจริงได้เป็นอย่างดี

โครงการนวัตกรอิเล็กทรอนิกส์พันธุ์ใหม่ จะป็นการนำร่อง ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ เป็นกำลังแรงงานที่มีมาตรฐานก่อให้เกิดรายได้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากลต่อไป