สหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายวิศิษฐ์ ศรี   สุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการขบวนการสหกรณ์ร่วมใจพัฒนา ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และประชาชนในถิ่นทุรกันดาร “สหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง ครั้งที่ 9” พร้อมด้วย นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหารกรมฯ ขบวนการสหกรณ์จากทั่วประเทศ และ นายนิรันดร์ มูลธิดา สหกรณ์จังหวัดตาก ข้าราชการ และพนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีขบวนการสหกรณ์ร่วมกันมอบสิ่งของอุปกรณ์คลายหนาว อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน จากนั้น รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ร่วมกันเปิดสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ซึ่งสนับสนุนโดยขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดนครราชสีมา และร่วมกันปลูกต้นมะม่วงมหาชนก และมะม่วงโชคอนันต์ รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพอบือละคี ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด หมู่ที่ 9 ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมี พันตำรวจโทรณชัย ทองไทย ตำแหน่ง ผบ.ร้อย ตชด.344 เป็นผู้แทนจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 ดาบตำรวจประชา รุ้งวิจิตร ครูใหญ่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด และคณะครู ให้การต้อนรับ

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก เปิดทำการสอนตั้งแต่ ปี 2557 โดยเปิดสอนระดับอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 118 คน เป็นชาย 50 คน หญิง 68 คน มีนักเรียนบ้านไกลพักค้างที่โรงเรียน 37 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 8 นาย

ทั้งนี้ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 มีโรงเรียน และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ดำเนินงานตาม “โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 23 แห่ง ซึ่งที่ตั้งของโรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนการเดินทางจะยากลำบาก ทำให้นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาด้านการศึกษา และด้านคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน พระองค์ท่านได้เสด็จทรงเยี่ยมนักเรียนในโรงเรียนตามถิ่นทุรกันดารฯ ในพื้นที่จังหวัดตาก เป็นประจำทุกปี