กองกำลัง “เที่ยว” รับใช้สังคม ม.แม่โจ้ – ชุมพร รับรางวัล Green Youth ระดับทอง จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ทีมเยาวชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร เข้ารับรางวัล ผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับเกียรติจาก นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในงานมอบรางวัลฯ โดยมี อาจารย์ ดร. วีรภรณ์ โตคีรี ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมตัวแทนนักศึกษา เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร

ตามที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรม Green Youth สู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) อย่างเต็มภาคภูมิ และได้มีการพิจารณา ติดตามผลการดำเนินงานแล้วนั้น ปรากฏว่า ทีม “ชมรมกองกำลัง “เที่ยว” รับใช้สังคม” ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ผ่านการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทอง ซึ่งเป็น 1 ใน 8 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จากมหาวิทยาลัยที่ผ่านเกณฑ์ประเมินฯ ทั้งสิ้น จำนวน 43 แห่ง โดยดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ “การพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารและอาหารปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร” มีสมาชิกในชมรม 3 คน ได้แก่ นางสาวธิดาพร คำแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ นายศักดิ์คีรินทร์  เพชรประดับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ และ นายศุภสิน  เม่งช่วย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินโครงการ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับโครงการ“การพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารและอาหารปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร” เป็นการดำเนินกิจกรรมใน 4 ลักษณะ คือ 1. สำรวจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ขยะแห้ง ขยะอินทรีย์ คุณภาพน้ำ รวมถึงด้านพลังงานไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งจากผลสำรวจยังไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ 2. จัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมภายใน เช่น การนำขยะอินทรีย์ในพื้นที่ไปกำจัดอย่างเป็นระบบ เปลี่ยนเป็นปุ๋ย หรือ นำผลจากการสำรวจพฤติกรรมการใช้พลังงาน มาสร้างการรับรู้ กระตุ้นเตือน รณรงค์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นต้น 3. จัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลในพื้นที่สาธารณะ โดยจัดการสัมมนาธรรม(ธรรมชาติ/ทำ) ความจริงให้ปรากฏ สร้างการรับรู้ในวงกว้าง และ 4. นำผลจากการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาสร้างความมั่นคงทางอาหารและอาหารปลอดภัย ในพื้นที่บ้านดินพอเพียง ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร เช่น การนำปุ๋ยที่ได้จากกำจัดขยะมาใช้ในการปลูกพืชอาหารท้องถิ่น ซึ่งดำเนินการตามหลักปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง

สำหรับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ ถือเป็นรางวัลสำคัญที่ช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาและทีมงานที่มีความห่วงใยสิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นว่าแม้เป็นเพียงฟันเฟืองเล็กๆ ก็สามารถพลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ชัดเจน ตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยในการก้าวสู่ Green University สามารถตอบสนองนโยบายชาติในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และหลังจากนี้ทางทีมงานจะขยายผลการดำเนินงานให้เป็นนโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร สร้างการมีส่วนร่วมในองค์กรในวงกว้างและชัดเจนยิ่งขึ้น”