ธ.ก.ส. ร่วมลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายความยั่งยืนโลก

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายความยั่งยืนโลก (Sufficiency Economy Philosophy to Sustainable Development Goals : SEP to SDGs)” โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (Earth Safe Foundation) และ บริษัท เอามื้อสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ร่วมลงนาม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ อีกทั้งสนับสนุน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ รวมถึงจัดหา พัฒนาและสนับสนุนด้านบุคลากรให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายความยั่งยืนโลกและสร้างความมั่งคั่งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี