ชป.ร่วมส่งความสุขให้กับคนไทย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

อ่างเก็บน้ำห้วยหลาม

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 หน่วยงานภาครัฐมีกิจกรรมส่งความสุขให้กับคนไทยมากมาย อาทิ กระทรวงสาธารณสุขมอบของขวัญปีใหม่ 2564 “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” คือ อสม.หมอประจำตัว หมอสาธารณสุข และหมอครอบครัว “ดูแลใกล้ตัว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” เน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค เพิ่มความครอบคลุมให้ได้รับบริการต่อเนื่อง ลดการเดินทาง ลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่

ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็มีโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” จำแนกเป็น 3 หมวดหมู่  ได้แก่ 1. มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง ประชาชน และเกษตรกรได้รับประโยชน์ 1,776,595 คน เช่น การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ให้กับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ช้อปวิถีใหม่ ส่งสุขทั่วไทยถึงหน้าบ้าน

2. เพิ่มพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าเกษตร ราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ ประชาชนและเกษตรกรได้รับประโยชน์7,905 คน เช่น การจัดหาสินค้าดีมีคุณภาพ เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนและเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร

3. ปีใหม่เที่ยวทั่วไทย สุขใจกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี2 กิจกรรมย่อย ดังนี้ (1) การเปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว เช่น ศูนย์วิจัยข้าว แม่ฮ่องสอน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (2) การเปิดสถานที่ให้ประชาชนเข้าชมฟรี/ลดค่าบริการ เช่น สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ กทม. พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก

ด้าน กรมชลประทาน มอบของขวัญปีใหม่ให้เกษตรกรไทยทั่วประเทศ มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียงภายใต้นโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกิจกรรม “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564” โดยโครงการชลประทานในหลายพื้นที่ ได้ส่งมอบโครงการชลประทานขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและระบายน้ำ  และโครงการปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ดังนี้

สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่งมอบงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลู่บ้านผาแมว อำเภอแม่ทะ และ ฝายใหม่แม่สุกหนองกอกพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง, ฝายทุ่งอีแจ้พร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา, อ่างเก็บน้ำห้วยหลาม อำเภอท่าวังผาและอ่างเก็บน้ำห้วยท่าง อำเภอปัว จังหวัดน่าน, สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านแม่พุงเหนือ อำเภอป่าแดด และ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

โรงสูบน้ำบ้านหาดแตง (4)

สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตรส่งมอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านคลองหนองดง ให้กับ อบต.บางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ซ่อมแซมคันคลอง ระยะทาง 5.872 กิโลเมตร ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่งมอบโครงการแก้มลิงกุดอ้อพร้อมอาคารประกอบ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สามารถเพิ่มความจุน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติบึง กุดอ้อ ได้อีก 0.41 ล้าน ลบ.ม. ส่งมอบอาคารท่อลอดรับน้ำ จำนวน 10 แห่ง และงานถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น ปริมาณ 2,928 ลบ.ม. ให้แก่อบต.หัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานชลประทานที่ 7 ส่งมอบฝายห้วยยาง พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม และส่งมอบฝายห้วยทราย พื้นที่รับประโยชน์ 825 ไร่ ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ดำเนินการปรับปรุงคันคลอง ซ่อมแซมคอนกรีตดาด LMC – 1R-9R กม. 1+300 โครงการอาคารบังคับน้ำคลองใหญ่ ณ ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่งมอบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้าน หาดแตง พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ ให้กับอบต.รับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร, ส่งมอบโครงการฝายทดน้ำห้วยตะแกละ พื้นที่รับประโยชน์ 275 ไร่ ให้กับสำนักงานเทศบาล ตำบลท่าแล้ง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี, ส่งมอบโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านบางสีกิ้ม พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ ให้กับอบต.ทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง, ส่งมอบโครงการฝายคลองน้ำรั่วพร้อมระบบส่งน้ำ ให้กับอบต.ละอุ่นเหนือ ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง         

สำนักงานชลประทานที่ 15 โดยโครงการชลประทานพังงาส่งมอบทำนบดินบางเตยพร้อมระบบส่งน้ำให้แก่ อบต.นบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา, โครงการชลประทานกระบี่ ส่งมอบโครงการฝายบ้านสะท้อนกลวง พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่, โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานีส่งมอบโครงการฝายบ้านแม่ทะล่างและโครงการแก้มลิงสำนักสงฆ์แม่ทะล่าง พร้อมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกบริเวณหัวงานโครงการให้แก่ อบต.ประสงค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานชลประทานที่ 16 โดยโครงการชลประทานสตูล ส่งมอบโครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านผัง 16 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับอบต.นิคมพัฒนา ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยก่อสร้างสถานีสูบน้ำจากคลองละงู พร้อมระบบปั้มน้ำจากแหล่งน้ำดิบ ก่อสร้างโรงกรองน้ำดิบ ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างหอถังสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 50 กิโลวัตต์ จำนวน 2 แห่ง ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ จำนวน 8 สาย นอกจากนี้ยังดำเนินการปรับปรุงคันคลอง เป็นแบบ PARA ASPHALT CONCRETE จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย  LMC (ท่าแพร) ช่วงกิโลเมตร 0+000 – 2+920 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1L-LMC (ท่าแพร) ช่วงกิโลเมตร 2+500 –5+200 ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล และปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1L-1L-LMC (ท่าแพร) ช่วงกิโลเมตร 10+000 ถึง 12+000 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  

สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่งมอบสุขปีใหม่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 3 โครงการ และการปรับปรุงคันคลอง จำนวน 29 โครงการ ตัวอย่างเช่น โครงการชลประทานปัตตานีส่งมอบพนังกั้นน้ำบ้านท่าช้างระยะ 2 อำเภอไม้แก่น และส่งมอบคันกั้นน้ำบ้านตือระ อำเภอยะหริ่ง, บำรุงรักษาคลองระบายน้ำสายซอยโครงการชลประทานปัตตานี ระยะทาง 10 กิโลเมตร ขุดลอกตะกอนดินตะกอนทรายคลองระบายน้ำสายซอยของโรงสูบน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปะนาเระ, บำรุงรักษาคลองสายใหญ่ 5 สาย พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ถางป่าบริเวณแนวคันคลอง สายใหญ่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปะนาเระ, งานขุดลอกคลองระบายน้ำ อำเภอปะนาเระ อำเภอหนองจิก อำเภอมายอ อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอยะรัง อำเภอยะหริ่ง อำเภอแม่ลานและ อำเภอตากใบ จังหวัดปัตตานี, โครงการชลประทานนราธิวาส ปรับปรุงคันคลองบ้านร่มเย็น และคลองศูนย์ราชการ ป้องกันน้ำท่วม อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

สำนักเครื่องจักรกล ปรับปรุงคันคลองและกำจัดวัชพืชคลองชลประทาน ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด, ปรับปรุงแก้มลิงและกำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่, ปรับปรุงคันคลอง ถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่ยมฝั่งขวา อำเภอสอง จังหวัดแพร่, กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรบริเวณลำน้ำพอง และลำห้วยเสือเต้น จังหวัดขอนแก่น,ปรับปรุงคันคลองและกำจัดวัชพืช ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดเพชรบุรี  และจังหวัดนครปฐม  

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง ส่งมอบระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (บางส่วน) โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ให้แก่โครงการชลประทานจังหวัดลำปาง เพื่อส่งน้ำให้แก่เกษตรกร, โครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยชื่นพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอเวียงสา ให้แก่โครงการชลประทานจังหวัดน่าน เพื่อส่งน้ำให้แก่เกษตรกร, โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ให้แก่โครงการชลประทานจังหวัดลำปาง, ส่งมอบประตูระบายน้ำแม่ห่างและร่องลึก ตำบลหนองหลวง อำเภอเวียงชัย และประตูระบายน้ำร่องลึก ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  

นอกจากภารกิจหลักในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) ของประเทศ ที่กรมชลประทานมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการแล้ว ในห้วงเวลาแห่งความสุขเทศกาลปีใหม่ 2564 กรมชลประทาน ยังมีความตั้งใจส่งมอบสิ่งดีให้กับประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล ในโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” โดยส่งมอบโครงการชลประทานขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและระบายน้ำ  และโครงการปรับปรุงถนนคันคลองชลประทานจำนวน 75 แห่ง เพื่อให้เกษตรกรไทยทั่วประเทศ ได้มีแหล่งน้ำชลประทานสำหรับพัฒนาอาชีพ ให้มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน