กรมหม่อนไหม ออกประกาศแจกพันธุ์หม่อนและไข่ไหมพันธุ์ดี บรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 รอบใหม่

กรมหม่อนไหม ออกประกาศยกเว้นการเก็บค่าบริการพันธุ์หม่อนและไข่ไหมพันธุ์ดี เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่เกษตรกรที่จดทะเบียนกับกรมหม่อนไหม โดยแจกพันธุ์หม่อนไม่เกิน รายละ 10,000 ท่อน และไข่ไหมพันธุ์ดีไม่เกิน รายละ 5 แผ่น ฟรี ภายใน 30 กันยายนนี้
นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยได้กลับมาระบาดกว้างขวางมากกว่าการระบาดในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในหลากหลายมิติ ดังนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ ผ่านพ้นวิกฤติดังกล่าว อาศัยอำนาจตามระเบียบกรมหม่อนไหมว่าด้วยการขายและแจกพันธุ์หม่อน ไข่ไหม หนอนไหม และวัสดุย้อมสี พ.ศ. 2562 ข้อ 14 และ 6 กรมหม่อนไหมจึงได้ออกประกาศ เรื่อง การยกเว้นการเก็บค่าบริการพันธุ์หม่อนและไข่ไหมพันธุ์ดี เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม – 30 กันยายน 2564 โดยกำหนดหลักเกณฑ์การแจกพันธุ์หม่อนและไข่ไหมพันธุ์ดี ดังนี้

ประกาศดังกล่าวนี้ กำหนดให้ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม ผู้อำนวยการสำนักหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1-6 และผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกศูนย์ รวมทั้งหัวหน้าหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมสระแก้วและมหาสารคาม มีอำนาจแจกพันธุ์หม่อนและไข่ไหมพันธุ์ดีตามประกาศฉบับนี้ โดยกรมหม่อนไหมจะแจกเฉพาะท่อนพันธุ์หม่อนแก่เกษตรกรไม่เกินอัตราปลูกของพื้นที่ถือครองตามที่จดทะเบียนกับกรมหม่อนไหมเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่เกินรายละ 10,000 ท่อน
ส่วนไข่ไหมพันธุ์ดี กรมหม่อนไหม จะแจกให้เกษตรกรเฉพาะที่จดทะเบียนกับกรมหม่อนไหม รวมแล้วไม่เกินรายละ 5 แผ่น ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดในประกาศฉบับนี้ จำนวนไข่ไหมพันธุ์ดีส่วนที่ขอรับเกินให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมหม่อนไหม ว่าด้วยการขายและแจกพันธุ์หม่อน ไข่ไหม หนอนไหม และวัสดุย้อมสี พ.ศ. 2562

“เกษตรกรที่ขอรับบริการพันธุ์หม่อนและไข่ไหมพันธุ์ดีตามประกาศฉบับนี้ ต้องเป็นเกษตรกรที่จดทะเบียนกับกรมหม่อนไหมและขอรับบริการกับหน่วยงานของกรมหม่อนไหมเฉพาะในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยให้ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต และศูนย์เครือข่ายในพื้นที่ใช้ดุลยพินิจในการแจกจ่ายไข่ไหมพันธุ์ดีแต่ละครั้งให้มีความสอดคล้องกับพื้นที่แปลงหม่อนของเกษตรกร เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์อื่นใดจากไข่ไหมที่ไม่ผ่านการเลี้ยงไหม” อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าว