กระเทียมราคาดี ได้คุณภาพ ด้านหอมแดง-พริก-ถั่วเขียว ผลผลิตมาก ราคาลง แต่ยังสูงกว่าต้นทุน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ระบุ กระเทียมช่วงไตรมาส 1  ราคาดี เฉลี่ย 27 บาท/กิโลกรัม  เนื่องจากได้คุณภาพและมาตรการของศุลกากร ด้านหอมแดง พริกขี้หนูสวน และถั่วเขียว ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาที่เกษตรกรขายได้ยังคงสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์กระเทียม หอมแดง พริกขี้หนูสวน และถั่วเขียว พบว่า กระเทียม ราคาที่เกษตรกรขายได้ ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 (มกราคม – มีนาคม) เฉลี่ยอยู่ที่ 27 บาท/กิโลกรัม เมื่อเปรียบกับไตรมาส 1 ปี 2559 เฉลี่ยอยู่ที่ 14 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 89  เนื่องจากกระเทียมมีคุณภาพและมาตรการเข้มงวดด้านศุลกากร ทั้งนี้ ผลผลิตกระเทียมจะเก็บเกี่ยวหมดภายในเดือนเมษายนนี้  โดยคาดว่าราคาจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

หอมแดง ราคาที่เกษตรกรขายได้ ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 (มกราคม – มีนาคม) เฉลี่ยอยู่ที่ 20 บาท/กิโลกรัม เมื่อเปรียบกับไตรมาส 1 ปี 2559 เฉลี่ยอยู่ที่ 25 บาท/กิโลกรัม ลดลงร้อยละ 20 เนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้น และเป็นช่วงที่ออกสู่ตลาดมากที่สุด ซึ่งราคายังสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกร (ต้นทุนเฉลี่ย 13.71 บาท/กิโลกรัม) ทั้งนี้ ผลผลิตจะเก็บเกี่ยวหมดภายในเดือนพฤษภาคม และคาดว่าราคาจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ผลผลิตพริกขี้หนูสวน ที่ออกสู่ตลาดในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 78 บาท/กิโลกรัม ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งราคายังสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกร  (ต้นทุนเฉลี่ย 20 บาท/กิโลกรัม) และ ถั่วเขียว เป็นไปในทำนองเดียวกัน ราคาที่เกษตรกรขายได้ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 เฉลี่ยอยู่ที่ 22 บาท/กิโลกรัม ซึ่งราคายังสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกร (ต้นทุนเฉลี่ย 19.30 บาท/กิโลกรัม)

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีแนวทางขับเคลื่อนระยะสั้นและระยะยาว เพื่อแก้ไขปัญหาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร เน้นให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น และผลิตให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ ในรูปแบบส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ ซึ่งขณะนี้มีพื้นที่รวม 1.5 ล้านไร่ รวมเกษตรกร 1 แสนราย สินค้า 33 ชนิด โดยใช้แผนที่บริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) และเพิ่มระบบส่งและกระจายน้ำตามแผนบริหารจัดการน้ำให้ทั่วถึง และร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ด้านการตลาดในรูปแบบประชารัฐกับเอกชน