ผลผลิตจากแปลงเกษตร สู่อาหารกลางวัน สืบสานพระราชดำริเพื่อการพัฒนา ภายใต้ โครงการ กพด.-ส.ป.ก.

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ กพด.-ส.ป.ก. เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. ได้มีส่วนร่วมดำเนินงานสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 เป็นต้นมา

ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยเหลือราษฎรในถิ่นทุรกันดารของพระองค์เอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีโอกาสได้รับความรู้และฝึกฝนตนเอง สามารถพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ พร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

นับตั้งแต่วันแห่งการเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ทุกคนของ ส.ป.ก. ได้ทุ่มเทให้กับการทำงานภายใต้ โครงการ กพด.- ส.ป.ก. ที่ดำเนินการในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 นี้ ส.ป.ก. ได้กำหนดโรงเรียนเป้าหมายดำเนินงานภายใต้โครงการฯ รวม 57 โรงเรียน ในพื้นที่ 24 จังหวัด

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ บ้านเวียคะดี้ หมู่ 5 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหนึ่งในต้นแบบความสำเร็จจากผลการดำเนินงานโครงการ กพด.-ส.ป.ก. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเด็กก่อนวัยเรียน จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมโครงการ กพด.-ส.ป.ก.

อบรมการแปรรูปเห็ด โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

ในปี พ.ศ. 2561 ส.ป.ก. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ทั้งด้านการทำการเกษตรด้วยการพลิกฟื้นผืนดินในบริเวณโรงเรียน ให้เป็นแหล่งปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ที่หลากหลาย รวมถึงการแปรรูป สร้างผลผลิตอาหารที่มากด้วยคุณค่าทางโภชนาการ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการบริหารดูแลที่เน้นการปฏิบัติจริง เรียนรู้จริง เพื่อให้เกิดเป็นทักษะความชำนาญติดตัว และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตเพื่อประกอบอาชีพ

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวว่า หลักการสำคัญที่ ส.ป.ก.มุ่งเน้น คือ ต้องเกิดผลเป็นรูปธรรม และมีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานอย่างชัดเจน

“ส.ป.ก. เน้นให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง และเกิดการเชื่อมโยงกลไก ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบล เครือข่ายชุมชน เพื่อสนับสนุนความรู้และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ให้เกิดการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ลดการพึ่งพาปัจจัยจากภายนอก นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร สนับสนุนและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีโภชนาการที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง และที่สำคัญ พัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ”

แปลงพืชผักที่โรงเรียน

เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวเสริมว่า โครงการ กพด.-ส.ป.ก.ที่ดำเนินการในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ บ้านเวียคาดี้ เน้นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู โดยให้ความสำคัญด้านการฝึกทักษะอาชีพ เรียนรู้วิธีการเพาะปลูกและดูแลรักษา สร้างให้เด็กนักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืช รักธรรมชาติ สามารถปลูกและดูแลรักษาพรรณไม้ต่าง ๆ ได้

จากหลักการทำงานและความร่วมมือดังกล่าว จึงทำให้ในวันนี้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ มีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาใช้ในการจัดทำเป็นอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ทำให้ได้รับสารอาหารที่ครบ 5 หมู่
ปลอดสารพิษ และเพียงพอต่อความต้องการในการเจริญเติบโตในทุก ๆ วัน

กิจกรรมการเลี้ยงปศุสัตว์ และประมง

“หากไปที่โรงเรียนจะพบกับกิจกรรมที่น่าประทับใจคือ นักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ร่วมกันดูแลกิจกรรมทางการเกษตรตามที่ได้รับการสนับสนุน เช่น ช่วยกันให้อาหารปลาดุก ไก่ และหมูดำเหมยซาน ดูแลรักษาพืชและผลไม้ที่มีมากมายทั้งผักบุ้ง กวางตุ้ง บวบ ฟักทอง หม่อน มะละกอ ตะไคร้ ชะอม เงาะ ส้มโอ กล้วยน้ำว้า พุดตาน ชะพลู หนุมานนั่งแท่น นางกวัก มะลิ และดีปลี ที่เน้นการผลิตในลักษณะเกษตรปลอดภัย ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีต่าง ๆที่เป็นอันตราย หันมาใช้สารจากธรรมชาติอย่าง สารสกัดชีวภาพและน้ำส้มควันไม้ในการไล่แมลงศัตรูพืช” เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าว

สำหรับผลผลิตที่ได้จากแปลงเกษตร จะถูกนำไปจำหน่ายให้กับสหกรณ์โรงเรียน โดยมีตัวแทนนักเรียนและครูช่วยกันดูแลการซื้อขาย จากนั้นสหกรณ์โรงเรียนจะขายผลผลิตให้กับโรงอาหารของโรงเรียน เพื่อเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน

ในวันนี้ ด้วยความทุ่มเทในทุกโรงเรียนในทุกพื้นที่ ที่อยู่ภายใต้โครงการ กพด.-ส.ป.ก. ผลผลิตทางการเกษตรต่างเติบโตงอกงาม พร้อมให้เก็บและนำมาปรุงเป็นอาหารกลางวัน ที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่ช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจให้กับเด็กนักเรียนที่เป็นอนาคตของชาติ และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยและทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นจากความทุ่มเทของ ส.ป.ก. เพื่อการพัฒนาตามพระราชดำริ ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี