รัฐทุ่ม 608 ล้านมุ่งวิจัยข้าวช่วยเกษตรกร-ต่อยอดเชิงพาณิชย์

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเปิดการสัมมนานำเสนอผลงานวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวอย่างครบวงจร ว่า การจัดงานดังกล่าวได้เชิญผู้ที่รับผิดชอบด้านงานวิจัย ผู้มีความรู้ประสบการณ์ในด้านเกษตรโดยเฉพาะในเรื่องของข้าว มาพูดคุยกันให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นในการร่วมมือกันปลูกข้าว และผลิตข้าวออกมาเพื่อใช้ประโยชน์ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวต่าง ๆ ซึ่งถือว่าการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพของข้าว ซึ่งประเทศไทยมีปริมาณการปลูกในประเทศจำนวนมาก และในอนาคตจะมีการเชิญผู้ประกอบการในการนำผลวิจัยไปผลิต ทำให้ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น และจะมีการจำหน่ายออกไปทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องของงานวิจัยที่ผ่านมามีการปฏิรูปงานวิจัยครั้งใหญ่ โดยมีการรวมงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังปฏิรูปในเรื่องของบุคลากร โดยการพัฒนาคน การพัฒนาในเรื่องของโครงการให้มีความต่อเนื่อง รวมถึงการแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนดำเนินการในเรื่องการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร โดยขณะนี้ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร ทั้งในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับข้าวไทยในตลาดโลก ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ได้บริหารจัดการทุนวิจัย จนมีผลงานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จทั้งในเชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย ในกรอบแนวทางของการแก้ไขปัญหาข้าวครบวงจร ด้าน “นำงานวิจัยและนวัตกรรมช่วยต่อเติมห่วงโซ่คุณค่า” จึงได้ให้ทุนสนับสนุนแก่นักวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม พัฒนาสินค้าข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ทั้งในกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ โภชนเภสัช เวชภัณฑ์และเวชสำอาง

การจัดงานสัมมนาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมมือกับหน่วยงานให้ทุนวิจัย ภายใต้ชื่อ “เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ” หรือ คอบช. บริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศกลุ่มเรื่องข้าวอย่างต่อเนื่อง โดยมี สวก. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบบริหารทุนวิจัย เพื่อจัดสรรให้แก่โครงการวิจัยที่สามารถแก้ปัญหาเรื่องการผลิตและคุณภาพข้าวอย่างครบวงจร โดยในปีงบประมาณ 2555-2557 ได้จัดสรรทุนวิจัยให้แก่นักวิจัย รวมทั้งสิ้น 608 ล้านบาท จำนวน 192 โครงการ