ปีนี้อากาศดี ไม้ผลภาคใต้ตอนบนติดดอกมาก สศท.8 เผยผลพยากรณ์รอบแรก ให้ผลผลิตรวม 6.9 แสนตัน

นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 สุราษฎร์ธานี (สศท.8) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ระนอง และภูเก็ต.) เปิดเผยถึงผลสำรวจข้อมูลเอกภาพของไม้ผลภาคใต้ตอนบน รวม 7 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ระนอง และภูเก็ต) ปี 2564 ครั้งที่ 1 (ข้อมูล ณ 19 มีนาคม 2564) โดย สศก. ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา รวมทั้งเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในพื้นที่ พบว่า ไม้ผลทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง มีผลผลิตรวม 699,244 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีจำนวน 595,468 ตัน (เพิ่มขึ้น 103,776 ตัน หรือร้อยละ 17) เนื่องจาก สภาพต้นสมบูรณ์ พร้อมต่อการออกดอกติดผล อีกทั้งปีที่ผ่านมาไม้ผลมีราคาดี โดยเฉพาะทุเรียนทำให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการดูแลรักษาสวน ประกอบกับสภาพภูมิอากาศเอื้ออำนวยตั้งแต่ปลายปี 2563 ส่งผลให้ ไม้ผลออกดอกมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยคาดว่า ทุเรียน ให้ผลผลิต 501,936 ตัน (เพิ่มขึ้น 64,410 ตัน หรือร้อยละ 15) มังคุด 135,678 ตัน (เพิ่มขึ้น 27,905 ตัน หรือร้อยละ 26) เงาะ 41,712 ตัน (เพิ่มขึ้น 9,966 ตัน หรือร้อยละ 31) และลองกอง 19,918 ตัน (เพิ่มขึ้น 1,495 ตัน หรือร้อยละ 8) ทั้งนี้ ผลผลิตทั้ง 4 ชนิดจะออกสู่ตลาดมากช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2564

สำหรับเนื้อที่ยืนต้นของไม้ผลทั้ง 4 ชนิด มีจำนวน 755,270 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีจำนวน 727,873 ไร่ (เพิ่มขึ้น 27,397 ไร่ หรือร้อยละ 4) โดยทุเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เงาะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.21 ส่วนมังคุด ลดลงร้อยละ 0.08 และลองกอง ลดลงร้อยละ 6 เนื้อที่ให้ผล ของไม้ผลทั้ง 4 ชนิด มีจำนวน 627,096 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีจำนวน 607,418 ไร่ (เพิ่มขึ้น 19,678 ไร่ หรือร้อยละ 3) โดยทุเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 มังคุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.10 เงาะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 และลองกอง ลดลงร้อยละ 6 ด้านผลผลิตต่อไร่ คาดว่า ทุเรียนจะมีจำนวน 1,410 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 มังคุด จำนวน 754 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 เงาะ จำนวน 908 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 และลองกอง จำนวน 440 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 15

สำหรับสถานการณ์ภาพรวมไม้ผลทั้ง 4 ชนิด พบว่า ขณะนี้ทุเรียน ฝั่งอันดามันออกดอกแล้วประมาณร้อยละ 88 ส่วนฝั่งอ่าวไทยออกดอกแล้วร้อยละ 73 โดยคาดว่าจะทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ผลผลิตจะออกมากช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 มังคุด ฝั่งอันดามันออกดอกแล้วประมาณร้อยละ 40 ส่วนฝั่งอ่าวไทยออกดอกแล้วประมาณร้อยละ 5 คาดว่าจะสามารถเก็บผลผลิตรุ่นแรกได้ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2564 ผลผลิตจะออกมากช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ส่วนเงาะ ฝั่งอันดามันผลผลิตออกดอกแล้วประมาณร้อยละ 48 ฝั่งอ่าวไทยออกดอกแล้วประมาณร้อยละ 12 สามารถเก็บผลผลิตรุ่นแรกได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ผลผลิตจะออกมากช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ขณะที่ลองกอง ฝั่งอันดามันผลผลิตออกดอกแล้วประมาณร้อยละ 2 ฝั่งอ่าวไทยออกดอกแล้วประมาณร้อยละ 1 คาดว่าจะเก็บผลผลิตรุ่นแรกได้ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 ผลผลิตจะออกมากช่วงเดือนกันยายน 2564

อย่างไรก็ตาม สภาพอากาศที่แปรปรวนอาจส่งผลให้ปริมาณผลผลิตไม้ผลเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ซึ่ง สศท.8 ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยร่วมกับคณะทำงานสำรวจไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ลงพื้นที่ติดตาม ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564 เพื่อนำมาใช้วางแผนบริหารจัดการผลไม้ และจะรายงานผลพยากรณ์รอบสุดท้ายซึ่งเป็นข้อมูลเอกภาพให้ทราบในเดือนกรกฎาคม 2564 ต่อไป

สำหรับท่านที่สนใจข้อมูลไม้ผลภาคใต้ตอนบน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.8 โทร. (077) 311-641 หรือ อี-เมล zone8@oae.go.th