คณะผู้บริหาร วว. เยือนประเทศญี่ปุ่น หารือความร่วมมือขับเคลื่อนงานวิจัยองค์กร

ดร.ลักษมี  ปลั่งแสงมาศ  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน วว.  ซึ่งประกอบด้วย นางฉันทรา   พูนศิริ  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ  ดร.อาภารัตน์  มหาขันธ์  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการเข้าพบหารือเพื่อการดำเนินความร่วมมือระหว่าง วว. กับ National Agriculture and Food Research Organization (NARO) เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ณ เมืองทสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น

ภารกิจแรกของคณะผู้บริหาร วว. ได้เข้าพบหารือกับ Dr.Tokio Imbe, President of NARO และ Dr.Takashi Nagai, Head of International Relations Office of NARO โดยทั้ง 2 หน่วยงานเห็นพ้องการจัดทำความตกลงเพื่อเป็นกรอบดำเนินความร่วมมือในภาพรวม เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกัน

นอกจากนั้นได้เข้าพบหารือกับ Dr. Hiroahi Nabetani, Director-General of National Food Research Institute (NFRI), NARO พร้อมคณะผู้บริหารของ NFRI ในการดำเนินงานวิจัยร่วมระหว่างกันในด้านอาหาร โดย ผู้บริหาร วว. แนะนำให้ผู้บริหาร NFRI ได้รับทราบว่า วว. มีการจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ  พร้อมทั้งแนะนำโครงการวิจัยที่สนใจดำเนินความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งทางผู้บริหาร NFRI ได้บรรยายสรุปให้ทาง วว. รับทราบว่ามีงานวิจัยภายใต้หัวข้อใดบ้างที่ อาจดำเนินความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานได้ พร้อมทั้งได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆเพื่อให้เห็นภาพการทำงานของ NFRI

จากนั้นผู้ว่าการ วว. ได้นำคณะผู้แทนเข้าพบหารือกับ Dr.Tomohiko Ota, Unit Leader, Horticultural Robotics Unit, Institute of Agricultural Machinery (IAM), NARO และได้รับฟังบรรยายสรุป พร้อมชมการสาธิตหุ่นยนต์ในการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร (สตรอเบอรี่) ที่ทาง NARO ได้พัฒนาขึ้น ในการนี้คณะผู้บริหาร วว. ได้หารือถึงแนวทางขยายความร่วมมือกับ IAM ด้วย