ซีพีเอฟจับมือม.มหิดลและเนคเทคจัดอบรม Thai School Lunch และเฝ้าระวังโภชนาการ ในโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต

ซีพีเอฟร่วมกับ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และเนคเทค จัดฝึกอบรมการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและปฏิบัติการใช้ระบบออนไลน์ Thai School Lunch ให้ความรู้แก่อาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนในโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต ส่งเสริมการจัดทำอาหารที่ถูกหลักโภชนาการสมวัยตามเกณฑ์

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟดำเนินโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต ภายใต้เสาหลัก “อาหารมั่นคง” เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีภาวะโภชนาการที่ดี โดยในปี 2560 นี้ ซีพีเอฟร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท  จัดโครงการฝึกอบรมการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและปฎิบัติการใช้ระบบออนไลน์ Thai School Lunch (ระบบออนไลน์แนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ)และการเฝ้าระวังโภชนาการ

การจัดฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทั้ง CSR Leader ของซีพีเอฟ อาจารย์หรือบุคลากรของโรงเรียนที่ดูแลอาหารกลางวันและโภชนาการของนักเรียนในโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต มีความรู้และเข้าใจแนวทางการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติการใช้ระบบออนไลน์ Thai School Lunch ในการส่งเสริมการจัดทำอาหารที่ถูกหลักโภชนาการสมวัยตามเกณฑ์ของนักเรียน นอกจากนี้ สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาใช้เฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็กและเยาวชนอย่างถูกต้องและแม่นยำ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคตของแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับขีดความสามารถขององค์กร

โครงการฝึกอบรม Thai School Lunch กำหนดระยะเวลาดำเนินการอบรม 3 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 27-28 เมษายน 2560 จำนวน 25 โรงเรียน  รุ่นที่ 2 วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 จำนวน 25 โรงเรียน  และ รุ่นที่ 3 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 จำนวน 24 โรงเรียน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 170 คน

ซีพีเอฟ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)และกระทรวงศึกษาธิการ ริเริ่มโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต โดยมีเป้าหมายระหว่างปี 2558 -2562 ขยายผลกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมตามหลักโภชนาการไปยังเด็กนักเรียนในพื้นที่รอบโรงงานและฟาร์มของบริษัท ซึ่งปี 2560 ขึ้นสู่ปีที่ 3 ที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการผลผลิตและอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ  นำไปสู่ภาวะโภชนาการสมวัยตามเกณฑ์ของนักเรียนในโรงเรียนที่ดำเนินโครงการ ซึ่งปีนี้จะมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 76 โรงเรียน ตั้งเป้าหมายภายในปี 2560 เด็กและเยาวชนกว่า 20,000 คน ได้รับการส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร