รมช.มนัญญา ห่วงสมาชิกสหกรณ์โคนม มอบเวชภัณฑ์และยาฆ่าแมลง ป้องกันโรคระบาดลัมปี สกินในวัว

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรี    สุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี สหกรณ์จังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร ให้การต้อนรับ ณ ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบเวชภัณฑ์ยาฆ่าแมลง และถังฉีดพ่นให้กับสหกรณ์ในเขตภาคกลาง จำนวน 15 แห่ง ที่ส่งนมให้ อ.ส.ค. เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม พร้อมรับชมการสาธิตฉีดพ่นยาฆ่าแมลง ณ ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงด้วย

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ กล่าวว่าจากสถานการณ์โรคระบาดการติดเชื้อไวรัส ลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ที่ยังวิกฤติหนักในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ทั่วประเทศ นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์อย่างมากและกำชับให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ตนในฐานะผู้กำกับดูแลองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีความห่วงใยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและสหกรณ์โคนมที่ส่งน้ำนมดิบให้กับสหกรณ์ทั่วประเทศ

ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จึงมอบหมายให้ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ค. ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยการจัดทำ “โครงการรณรงค์ป้องกันโรคลัมปี สกิน” (Lumpy Skin Disease)

เนื่องจากปัจจุบัน อ.ส.ค.มีสมาชิกส่งน้ำนมดิบให้กับ อ.ส.ค.ทั่วประเทศ จำนวน 5,952 ราย มีจำนวนโครวม 174,658 ตัว ส่งน้ำนมดิบให้ อ.ส.ค.ประมาณ 874 ตัน/วัน โดยพื้นที่ภาคกลางมีสหกรณ์โคนมที่ส่งน้ำนมดิบมากที่สุดคือ จำนวน 15 สหกรณ์ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 2,380 ราย และจำนวนโคนม 65,863 ตัว จึงได้สั่งการให้ อ.ส.ค.เฝ้าระวังโรคในพื้นที่พร้อมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดและให้ร้ายงนสถานการณ์มายังตนอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง

โรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในประเทศไทยได้พบการระบาดครั้งแรกของใน    โคและกระบือ เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งสาเหตุเกิดจากการนำเข้าโคเนื้อมาเลี้ยงใหม่ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยอาจมีการลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งถือว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีต้นกำเนิดจากทวีปแอฟริกา มีการแพร่กระจายโดยการเคลื่อนย้ายสัตว์และมีแมลงดูดเลือดเป็นพาหะที่สำคัญ เช่น แมลงวันคอก เห็บ และยุง ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคไปสู่โค กระบือ ใน 36 จังหวัด ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ โดยมีโค กระบือ ป่วยกว่า 7,200 ตัว