กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ มก.จัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรฯ ปี’60 ที่วิทยาเขตกำแพงแสน

นายตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2560 พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา และคณะกรรมการในฝ่ายต่างๆ นำโดย นายวารินทร์ บุษบรรณ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อปรึกษาหารือในการกำหนดรูปแบบการจัดงาน ชมสถานที่จัดงานในส่วนต่างๆ และสรุปรายละเอียดของการดำเนินงานการจัดงาน ที่ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

ซึ่งงานชุมนุมยุวเกษตรกร และที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2560 จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ มก.ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม ที่ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มยุวเกษตรกร สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นจิตสำนึกรักการเกษตรด้วยกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นยุวเกษตรกร และเชื่อมโยงเครือข่ายสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ตลอดจนขับเคลื่อนการพัฒนางานยุวเกษตรกรเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนางานเยาวชนในภาคการเกษตร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ รวมถึง ผลการดำเนินงานส่งเสริมยุวเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร และงานโครงการสางเสริมการเกษตรที่เกี่ยวข้อง