วว.จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมี ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากร วว. เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ New Normal เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ        โควิด-19 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564  ณ ลาน TISTR Park  วว.เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี