คณะกรรมการสรรหาเฟ้นมืออาชีพนั่งแทนผู้บริหารอ.ส.ค.คนใหม่

คณะกรรมการเร่งสรรหามืออาชีพขึ้นแท่นผู้บริหารอ.ส.ค.คนใหม่ ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผอ.อ.ส.ค.คนใหม่ออกไปตั้งแต่วันนี้-30 ก.ย. 64 ชี้เป้าเน้นมืออาชีพเพื่อผลักดัน อ.ส.ค. สู่ผู้นำอุตสาหกรรมนมครบวงจรระดับอาเซียน และสืบสาน ต่อยอดโคนมอาชีพพระราชทานสู่ความมั่นคง ยั่งยืนในอนาคต 

นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์  ประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  กล่าวว่าหลังจากได้ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 สิงหาคม 2564 ไปนั้นปรากฏว่ายังไม่มีผู้ใดที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาครบถ้วนในการเข้ามาบริหารจัดการและพัฒนาส่งเสริมกิจการโคนมของ อ.ส.ค.ผู้นำอุตสาหกรรมนมของประเทศ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาจึงได้ออกประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผอ.อ.ส.ค.คนใหม่ออกไปโดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 2-30กันยายน 2564

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สมัครในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยผู้สมัครสามารถเดินทางมาส่งเอกสารด้วยตนเองในเขตพื้นที่สีแดงเข้ม (กรุงเทพฯ) และเพื่อเป็นการเพิ่มประโยชน์ต่อ อ.ส.ค.ในการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ส.ค.จึงให้ขยายเวลารับสมัครต่อไปอีก โดยกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่ได้ประกาศไปแล้ว โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

โดยคุณสมบัติทั่วไป  จะต้องไม่เป็นกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยในวันยื่นใบสมัครเว้นแต่เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง   ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง ไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เว้นแต่การเป็นประธาน

ในกรณีเป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐฯ หรือเป็นผู้บริหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจอื่น หรือกิจการอื่นที่แสวงหากำไร จะต้องลาออกจากราชการ  หน่วยงาน หรือองค์กรนั้น ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ

ส่วนคุณสมบัติเฉพาะผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผอ.อ.ส.ค. ต้องมีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านบริหารทั่วไป หรือด้านธุรกิจ หรือด้านการตลาด หรือด้านการอุตสาหกรรม รวมทั้งความรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม และนโยบายรัฐบาล และวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการองค์กรไปในทิศทางและเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมายบอร์ดอ.ส.ค. เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันยื่นใบสมัครภายใต้เงื่อนไข

กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับผู้อำนวยการกอง/สำนัก หรือเทียบเท่า  กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ต้องดำรงตำแหน่ง  ไม่ต่ำกว่าระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ หรือเทียบเท่า  กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานอื่นของรัฐต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับผู้อำนวยการกอง/สำนักหรือเทียบเท่า

กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาคเอกชนต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 500  ล้านบาทต่อปี ต้องมีเอกสารรับรองการดำรงตำแหน่ง งบการเงิน รายงานประจำปี และแผนผังแสดงตำแหน่งงานในขณะที่ดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย ส่วนคุณวุฒิการศึกษาต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ และแนวคิดในการบริหารจัดการและพัฒนาอ.ส.ค. เป็นภาษาไทยความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ พิมพ์ A4 โดยแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้ตั้งแต่วันนี้ -30  กันยายน 2564 ในวันเวลาราชการ

ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ชั้น 4 เลขที่ 101     ถนนย่านพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (อาคาร 5 ชั้น ติดตลาดสด อตก.) โทรศัพท์ 0-2279-8603 , 0-3690-9684 , 08-9901-8032

หรือส่งทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในรูปแบบลงทะเบียนแบบด่วนพิเศษ (EMS) ไปที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 160 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 (ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.dpo.go.th ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2564  ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนงลักษณ์ ศรีนิลฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โทร.0-3690-9685 หรือ  08-9901-8032

“อ.ส.ค.ถือเป็นหน่วยงานสำคัญของรัฐบาลที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมกิจการโคนมของประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริม สืบสาน รักษา ต่อยอดอาชีพพระราชทานให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนเป็นที่พึ่งของกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศโดยเฉพาะในปัจจุบันอุตสาหกรรมนมมีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและเป็นมืออาชีพในการเป็นผู้นำในการบริหารงานอ.ส.ค.และอุตสาหกรรมนมของประเทศให้มีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน”  นายวิศิษฐ์   กล่าว