มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. และเกษตรอำเภอขนอม ร่วมจัดกิจกรรมเรียนรู้การปลูกผักแบบ Smart Farming ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

เมื่อเร็วๆ นี้ นายทวีศักดิ์ ศรีภูงา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ คุณ   จิรายุ จันทองแก้ว พนักงานปฏิบัติงานมวลชน คณะทำงาน Smart farming โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมเรียนรู้การปลูกผักแบบ Smart Farming ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ Smart farming วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก คุณกิตณพงษ์ วงเลี้ยงษ์ เกษตรอำเภอขนอม และ คุณธวัช เกี่ยวคก พนักงานควบคุมการผลิต กะ A (ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกพืชผักไฮโดรโปนิกส์) เป็นวิทยากรถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกผักผักไฮโดรโปนิกส์ พร้อมทั้งร่วมด้วยช่วยกันเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกพืชชนิดอื่นๆ บนเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่

ทั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สมัยใหม่ (Smart farming) เป็นการร่วมมือกันระหว่างภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอขนอม คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ, โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), เทศบาลตำบลท้องเนียน, เกษตรอำเภอขนอม กรมส่งเสริมการเกษตร, ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขนอม และอำเภอขนอม โดยเป้าหมายของความร่วมมือ คือ 1) เพื่อสร้างโอกาสให้ชุมชนและผู้สนใจ ได้มีพื้นที่ทำกิน สร้างงาน สร้างรายได้ ในการเข้าร่วมกิจกรรมทำเกษตรสมัยใหม่ ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 2) มุ่งหวังในการสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชน เพื่อสามารถนำไปสร้างอาชีพของตัวเองที่มั่นคงและยั่งยืน 3) เพื่อร่วมกันพัฒนาการเกษตรให้เป็นเกษตรกรรมสมัยใหม่ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการแบบระบบ IoT 4) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน โดยส่งเสริมการทำงานในรูปแบบการสร้างภาคีเครือข่าย ให้เป็นพลังร่วมที่มีความเข้มแข็งในการช่วยเหลือดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

และ 5) มุ่งหวังให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ และแหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพร อันจะเกิดประโยชน์ในทางการแพทย์ต่อชุมชนและประชาชน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ถือเป็นความช่วยเหลือ และพัฒนาชุมชน