ศกอ. อุดรธานี ยึดแนวทฤษฎีใหม่ หันทำเกษตรผสมผสานสำเร็จ พร้อมถ่ายทอดสู่ชุมชน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ชูเศรษฐกิจการเกษตรอาสาตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี นายบรรลุ นาถสีทา ผู้ผันตนเองทำการเกษตรผสมผสานจนประสบผลสำเร็จ สร้างรายได้กว่า 232,500 บาท/ปี บนพื้นที่ 31 ไร่ ทั้งนาข้าว  สวนปาล์ม ยางพารา บ่อน้ำ ไม้ผล ผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ ยึดแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผิตสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรเข้ามาศึกษานำไปปรับใช้ต่อไป

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี (สศท.3) ได้ลงพื้นที่ศึกษาต้นแบบการทำเกษตรผสมผสาน นายบรรลุ  นาถสีทา เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) จังหวัดอุดรธานี ซึ่งประสบความสำเร็จสามารถสร้างรายได้ 232,500 บาท/ปี โดยนายบรรลุ นาถสีทา มีพื้นที่ทำการเกษตร 31 ไร่ 2 งาน เป็นที่ดอน เดิมทีทำนาปลูกข้าวนาปี แต่ได้ผลผลิตไม่ค่อยดี เนื่องจากดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ยิ่งทำนาปลูกข้าวก็ยิ่งมีหนี้สินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงไปหารับจ้างเก็บกาแฟที่จังหวัดชุมพร

จุดเริ่มต้นครั้งนั้น ทำให้ได้เห็นคนในพื้นที่ทางภาคใต้ปลูกไม้ผล และมีรายได้ดี จึงคิดอยากจะปลูกไม้ผลในที่ของตนบ้าง ต่อมาในปี 2527 จึงเริ่มทำการขุดบ่อ เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตร และได้เริ่มนำไม้ผล เช่น เงาะ ลิ้นจี่ มะม่วง พุทรา มาปลูกเป็นครั้งแรก โดยได้มีโอกาสเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรแบบผสมผสาน ไร่นาสวนผสม ซึ่งน่าจะเหมาะกับพื้นที่ของตน จึงได้นำเอาความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้ ลองผิดลองถูกเรื่อยมา

ปัจจุบัน พื้นที่ 31 ไร่ 2 งาน ได้จัดแบ่งพื้นที่ทำการเกษตรแบบผสมผสานดังนี้ นาข้าว 10 ไร่ (ข้าวเหนียว 5 ไร่ ข้าวเจ้า 5 ไร่ ขายข้าวได้ 12,000 บาท/ปี) สวนปาล์มน้ำมัน 10 ไร่ ซึ่งให้ผลผลิตแล้ว (ขายผลผลิตได้ 71,000 บาท/ปี) ยางพารา 6 ไร่ (จะเปิดกรีด ปี 2560) บ่อน้ำสำหรับใช้ในการเกษตรและเลี้ยงปลา 3 ไร่ (4 บ่อ เลี้ยงปลาแบบธรรมชาติ ขายได้ 16,000 บาท ต่อปี) ไม้ผลที่ปลูกไว้ อาทิ เงาะ ลิ้นจี่ มะม่วง พุทรา ก็ให้ผลผลิตแล้ว (ขายได้ 21,000 บาท/ปี)

สำหรับพื้นที่ว่างรอบบ่อ ได้ปลูกพืชผักสวนครัว เช่น พริก มะเขือ ฟักทอง บวบ มะละกอ เสาวรส  (ขายได้ 13,000 บาท/ปี) นอกจากนี้ ยังได้นำไก่ไข่มาเลี้ยงจำนวน 200 ตัว (ขายไข่ไก่ได้ประมาณ 450 บาท/วัน) เป็ดไข่จำนวน 80 ตัว (ขายไข่เป็ดได้ประมาณ 125 บาท/วัน) ไก่พื้นบ้าน 200 ตัว (ขายได้ 14,000 บาท/ปี) และที่สำคัญยังได้ทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตอีกทางหนึ่งด้วย

นับเป็นความสำเร็จในรูปแบบของเกษตรผสมผสานของเกษตรกร นายบรรลุ  นาถสีทา ด้วยการจัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัว มีเป้าหมายผลิตทุกอย่างไว้ทั้งใช้บริโภคในครอบครัว และนำออกจำหน่าย สามารถลดรายจ่าย ขณะเดียวกันก็มีรายได้เสริมจากการค้าขายพืชผักสวนครัว ท่านจึงอยากตอบแทนชุมชนและสังคม โดยเปิดให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผิตสินค้าเกษตร ตั้งอยู่ที่ 44 หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าอุดม ต.บ้านจันทร์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เพื่อผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ต่อไป