มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับรางวัล  Gold Award งาน Thailand Research Expo 2021

รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล Gold Award จาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำผลงานวิจัย “ระบบอบแห้งแบบผสมผสานอัจฉริยะ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญ  คงกระพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย มณีชูเกตุ วิทยาลัยพลังงานทดแทน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หยาดฝน ทนงการกิจ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และ ผลงาน “โรงงานต้นแบบการผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติเชิงพาณิชย์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.       ศมาพร แสงยศ คณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมจัดแสดงใน ระหว่างวันที่  22-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ